deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Partner

Gmina Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2022

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza

Koszt całkowity projektu

14 750 223,04 zł

Wartość dofinansowania

12 524 784,00 zł

Udział własny

2 210 256,00 zł

Zakres projektu

Projekt obejmuje utworzenie pieszo – rowerowej ścieżki edukacyjnej, przebiegającej w układzie wschód – zachód doliną rzeki Krzny i łączącej tereny gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny. Wzdłuż ścieżki zlokalizowane będą obiekty służące rekreacji i poszerzeniu wiedzy przyrodniczej, w tym pawilon edukacyjny, punkty widokowe, tablice prezentujące rośliny i zwierzęta żyjące w dolinie rzeki.

Cel i efekty projektu

Projekt, wykorzystując potencjał przyrodniczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaskiej, przyczyniać się ma do rozwoju i umacniania funkcji ponadlokalnej miasta i jego otoczenia.

Przewiduje się budowę 58 obiektów (1 budynku i 57 budowli), służących turystyce i rekreacji oraz przebudowę jednej budowli (przebudowa drogi technicznej na ścieżkę rowerową). Długość utworzonego szlaku turystycznego wyniesie 11,5km. Długość wspartej infrastruktury rowerowej to 8,2km (6,15 na terenie miasta, 2,05 na terenie gminy wiejskiej), część szlaku przebiegać będzie po istniejących odcinkach infrastruktury. Przewiduje się wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin o co najmniej 500 rocznie.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.