deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Mariusz Stopa
tel. 83 341 69 69
e-mail: mariusz.stopa@bialapodlaska.pl
Mieczysław Najdychor
tel. 83 341 68 86
e-mail: mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl

"EUROSTUDENT"- PROGRAM STYPENDIALNY DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2005-2006

Priorytet ZPORR:
2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie ZPORR:
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uzasadnienie projektu

Region lubelski jest obszarem o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, słabej produktywności sfery rynkowej (13 miejsce PKB/1 mieszk.) i niskich dochodach ludności. Z danych GUS za 2003 rok wynika, że odsetek osób z wyższym wykształceniem w województwie lubelskim odbiega od średniej krajowej i wynosi 6,4% (w kraju 6,8%). Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych.

Projekt "Eurostudent" jest zgodny z priorytetem 2, działanie 2.2 ZPORR. Projekt jest również zgodny z założeniami Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Narodowym Planem Rozwoju, Ramowym Planem Realizacji Działania na 2005 roku Województwa Lubelskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Program stypendialny przewidziany w projekcie ma na celu poprawę dostępności do uzyskania wyższego wykształcenia, a co za tym idzie - zwiększenia kwalifikacji dla osób pochodzących z terenów zagrożonych marginalizacją, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ze statystyk ośrodków pomocy społecznej wynika, iż większość rodzin zamieszkujących tereny zmarginalizowane województwa lubelskiego spełnia kryteria Działania 2.2. Powoduje to, iż możliwość uzyskania przez osoby pochodzące z tych rodzin wyższego wykształcenia jest ograniczona z powodu niemożliwości finansowania kosztów związanych z pobieraniem nauki na uczelniach wyższych.

W związku z powyższym zasadnym jest, aby ułatwić zdobycie wyższego wykształcenia przyznając pomoc finansową. W ramach projektu zostaną przyznane stypendia w formie finansowej w wysokości 1500 zł na rok akademicki 2005/2006, które ułatwią studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją podejmowanie i kontynuację studiów wyższych. Stypendia pokryją część kosztów związanych z nauką np.: czesne, zakup pomocy dydaktycznych, zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy.

Koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 3 024 788,23 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

  • dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 268 591,17 PLN, tj. 75 %
  • środki budżetu Państwa 756 197,06 PLN, tj. 25%

Miastu Biała Podlaska przyznano 105 000 PLN na sfinansowanie 70 stypendiów.

Dokumenty do pobrania

Linki

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Celem realizowanego projektu jest stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim. Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją. Środkiem do osiągnięcia celu są stypendia przyznawane studentom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Pomoc finansowa udzielona w ramach realizowanego projektu jest szansą, ale również i zachętą do podjęcia lub kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym. Wartość stypendium przyznanego jednemu studentowi wynosi 1500 zł. Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast województwa lubelskiego zawarły porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego projektu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na obszarze tych powiatów. Powiat Lubelski został wybrany na Koordynatora prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektu. Podział środków finansowych uzyskanych na realizację projektu odbywać się będzie proporcjonalnie do ilości mieszkańców powiatu będącego stroną porozumienia. Do Białej Podlaskiej, w roku akademickim 2005/2006 trafi kwota 105 000 PLN, która wystarczy na wypłacenie stypendiów 70 studentom zamieszkałym na terenie miasta. Wysokość stypendium wynosi 1500 zł.

Beneficjenci:
Zgodnie z założeniami działania 2.2 ZPORR ostatecznymi beneficjentami projektu są studenci i osoby rozpoczynające studia wyższe pochodzące z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności z obszarów wiejskich i z obszarów restrukturyzacji przemysłów). Projekt zakłada docelową pomoc finansową dla 1979 osób i jest zgodny z polityką równych szans kobiet i mężczyzn, ponieważ kryteria kwalifikacji są jednakowe dla obu płci. Projekt wyrównuje w szczególności szanse edukacyjne i szanse na rynku pracy osób pochodzących z terenów wiejskich i osób niepełnosprawnych.

Zasięg projektu:
Zasięg realizowanego projektu obejmuje całe województwo lubelskie, beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby posiadające stałe zameldowanie na terenie powiatów, które przystąpiły do porozumienia.

Okres realizacji od 2005.10.1 do 2006.8.31.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.