deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Mariusz Stopa
tel. 83 341 69 69
e-mail: mariusz.stopa@bialapodlaska.pl
Mieczysław Najdychor
tel. 83 341 68 86
e-mail: mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl

Wspieranie edukacji młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych

Priorytet ZPORR:
2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie ZPORR:
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uzasadnienie projektu

Wdrożenie systemu pomocy stypendialnej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży z terenów wiejskich będzie bodźcem wymuszającym zmiany w procesie edukacji i upowszechniania się pełnego wykształcenia średniego. Szczyt lizboński podkreślił potrzebę lepszego dostosowania systemu edukacji do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy i tym samym poprawy jakości zatrudnienia. Warunkiem spełnienia tego postulatu jest znaczący wzrost inwestycji w rozwój zasobów ludzkich per capita. Zgodnie z polską strategią edukacji należy osiągnąć dwa główne cele: podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych poprzez zapewnienie lepszego dostępu do edukacji oraz poprawa jakości edukacji. Lepszy dostęp do edukacji w założeniu przyjęcia zasady równości szans, tj. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych miasto-wieś. Do szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnych w roku szkolnym 2004/2005 uczęszcza 4886 uczniów, w tym 1708 z terenów wiejskich. Podobnie będzie w roku realizacji projektu 2005/2006, być może odsetek uczniów z terenów wiejskich będzie jeszcze większy. Dane pokazują duży odsetek rodzin żyjących w biedzie. Wsparcie młodzieży wiejskiej przyczyni się do wyboru przez nią szkoły kończącej się egzaminem dojrzałości, zmniejszy ryzyko przerwania lub zaniechania podjęcia obowiązku nauki tylko z przyczyn materialnych. Niski poziom osiągnięć edukacyjnych jest jedną z głównych barier wzrostu gospodarki i promocji zatrudnienia w kraju, ale także naszym regionie. Zmiana takiego stanu rzeczy jest konieczna, a możliwa do osiągnięcia dzięki wdrażaniu różnego rodzaju programów pomocowych w tym programu stypendialnego wyrównującego szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej.

Koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 619 658,57 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

  • dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego 421 677,66 PLN, tj. 68,05 %,
  • środki budżetu Państwa 197 980,913 PLN, tj. 31,95%.

Dokumenty do pobrania

Linki

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Projekt zakłada opracowanie, promocję i realizację innowacyjnych działań zmierzających do upowszechnienia pełnego wykształcenia średniego. Celem szczegółowym będzie udzielenie wsparcia dla uczniów pochodzących z rodzin o najniższych dochodach.

W ramach projektu zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

  1. rekrutacja stypendystów spośród najuboższych z terenów wiejskich do wyczerpania środków,
  2. refundacja kosztów poniesionych wcześniej, związanych z dojazdem do szkoły, zamieszkiwaniem w bursie lub na stancji, pokryciem częściowo lub całkowicie kosztów związanych z nauką,
  3. promocja kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

W ramach projektu zostanie wspartych refundacją 590 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenach wiejskich, a uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Biała Podlaska. Udzielona pomoc i wsparcie zmotywuje młodzież do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, pozwoli kontynuować naukę na studiach wyższych i pomoże realizować jej aspiracje zawodowe.

Zasięg projektu:
Projekt obejmuje uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Miasta Biała Podlaska zamieszkujących tereny wiejskie, posiadających trudną sytuację materialną.

Okres realizacji: od 02.05.2005 do 31.08.2006.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.