deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.
Zdjęcie z Parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Polski, Logo Lubelskie Smakuj Życie, Flaga Unia Europejska

Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2014 - 2020

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Koszt całkowity projektu

20 793 910,96 zł

Wartość dofinansowana

16 421 215,64 zł

Udział własny

4 372 695,32 zł

Zakres projektu

Projekt obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowych budynkach zespołu zamkowo – parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej oraz ich otoczeniu, w tym:

 • przebudowę układu komunikacyjnego (przebudowa mostu na głównym wjeździe na teren założenia, budowa i przebudowa ciągów jezdnych i pieszych wewnątrz założenia oraz budowa mostu koszarskiego z bramą koszarską - wejścia pieszego od strony zachodniej),
 • odtworzenie części fortyfikacji ziemnych, uczytelnienie rawelinu oraz skarp fosy w ramach rewaloryzacji zabytkowego założenia,
 • modernizację amfiteatru (budowa zadaszenia wraz z konstrukcją stalową i cięgnami, poprawa warunków akustycznych, zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym- podnośnik nożycowy, modernizacja sceny, remont zaplecza amfiteatru wraz z wymianą reżyserki),
 • przebudowę, prace konserwatorskie, adaptację i remont budynków wykorzystywanych przez Muzeum Południowego Podlasia: wieży głównej z szyją, budynku oficyny zachodniej – części północnej, budynku oficyny zachodniej z wieżyczką, kaplicy i wieżyczki wschodniej, w tym wymianę i budowę instalacji wewnątrz budynków (m.in. elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, c.o., wentylacji i klimatyzacji, systemu alarmowego, inst. przeciwpożarowej, nadzoru wizyjnego, budowę windy w budynku wieży głównej), konserwację zdobień w wieżyczce zachodniej i wschodniej,
 • przebudowę i budowę sieci technicznych na terenie założenia (w tym budowę wodociągu tj. rur i hydrantów na potrzeby doprowadzenia wody do budynków znajdujących się na terenie założenia oraz na cele ochrony przeciwpożarowej założenia (doprowadzenie spoza obiektu zabytkowego – z pasa drogowego ul. Zamkowej), uzupełnienie i integrację systemu monitoringu wizyjnego na terenie założenia).

W ramach projektu zaplanowano także zakup wyposażenia i sprzętu (w tym multimedialnego) oraz oprogramowania na potrzeby działalności Muzeum Południowego Podlasia.

Cel i efekty projektu

Cel projektu: sprzyjanie rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i wzmocnienie jego funkcji ponadlokalnej przez wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.

Efekty projektu:

 • liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 5 sztuk;
 • liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 2 sztuki;
 • liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 sztuka;
 • liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem- 23 365 sztuk;
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 sztuki;
 • wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 14 858 odwiedzin/rok;
 • liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 63 116 osób/rok;
 • liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 63 116 osób/rok;
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1 EPC.
↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.