deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Modernizacja i racjonalizacja systemu transportowego
miasta Biała Podlaska - etap II

Priorytet ZPORR:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie ZPORR:
1.4 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Uzasadnienie projektu

Jednym z istotnych problemów hamujacych rozwój miasta i regionu jest słabo rozwinięta, niedostosowana do potrzeb infrastruktura transportowa i komunikacyjna. Pomimo realizacji części zadań związanych z modernizacją i racjonalizacją systemu transportowego Miasta Biała Podlaska nadal występują problemy związane z komunikacją na ul. Zamkowej oraz Al. Tysiąclecia. Ulice te nie spełniają wszystkich parametrów w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Zaliczenie ich do wyższej klasy spowodowane jest wysoką rangą w ogólnomiejskim układzie drogowo - ulicznym.

Zidentyfikowane problemy:

 • zły stan techniczny nawierzchni,
 • obniżenie poziomu bezpieczeństwa związane ze złym stanem technicznym, źle funkcjonującym systemem odwodnienia oraz brakiem ścieżek rowerowych,
 • zły stan techniczny infrastruktury oświetleniowej,
 • brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych,
 • nieuporządkowany system istniejących miejsc parkingowych.

Powyższe problemy przyczyniają się do obniżenia dostępności komunikacyjnej obszaru centrum miasta w powiązaniu z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Zły stan infrastruktury technicznej przyczynia się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa oraz wraz ze wzrostem natężenia ruchu może powodować znaczne pogorszenie bezpieczeństwa dla kierujących pojazdami oraz pieszych.

Ze względu na deformacje nawierzchni następują zaburzenia związane z funkcjonującym odwodnieniem, co może wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Taki stan rzeczy powoduje dyskomfort dla użytkowników drogi.

Zły stan nawierzchni ma także wpływ na zwiększone koszty eksploatacji pojazdów oraz zwiększoną emisję spalin do powietrza. Pogorszone są również warunki akustyczne - emisja hałasu.

Wnioskowane odcinki znajdują się w obszarze centrum miasta, gdzie występuje duże skupienie instytucji oraz firm ważnych dla rozwoju społeczno gospodarczego. Utrudnienia związane z brakiem dostatecznej ilości miejsc parkingowych oraz złym stanem technicznym istniejących miejsc parkingowych powodują znaczne utrudnienia dla przedsiębiorców, mieszkańców miasta oraz osób spoza Białej Podlaskiej.

Istniejące obecnie miejsca parkingowe przy ul. Zamkowej, będącej drogą wojewódzką, nie są oddzielone od jezdni co nie odpowiada obecnym standardom oraz wymaganiom prawnym. Pogarszający się stan nawierzchni wymaga także ponoszenia coraz wyższych wydatków związanych z remontowaniem ubytków.

W związku z obecnie istniejącą sytuacją występują problemy, które dotykają zarówno pośrednich jak i bezpośrednich Beneficjentów Projektu, a w przypadku braku podjęcia działań zmierzających do eliminacji problemów będą one stawały się coraz bardziej uciążliwe dla użytkowników drogi.

Cel projektu

Celem strategicznym Projektu jest poprawa miejskiego systemu transportowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta Biała Podlaska.

Cel strategiczny Projektu realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych, którymi są:

 • Poprawa płynności ruchu.
 • Wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni.
 • Budowa i modernizacja miejsc parkingowych.
 • Zapewnienie prawidłowego odwodnienia ulic.
 • Przebudowa chodników.
 • Budowa ścieżek rowerowych.
 • Poprawa warunków funkcjonowania komunikacji miejskiej.
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odwodnienia ulic a także zmniejszenie oddziaływań akustycznych oraz emisji do powietrza.

Osiągniecie celów szczegółowych możliwe będzie dzięki realizacji zakresu rzeczowego Projektu, w rezultacie czego z omawianego odcinka korzystać będzie zwiększona liczba pojazdów wynikająca z wykonanej prognozy ruchu. Jednocześnie zrealizowanie Projektu korzystnie wpłynie na płynność oraz zmianę prędkości podróżowania ruchu, a tym samym oszczędności czasu przejazdu.

Realizacja Projektu przyczyni się do tworzenia spójnej i wysokiej jakości sieci dróg co, poprzez umożliwienie szybszego, bezpieczniejszego, sprawniejszego transportu przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości dla środowiska, w dłuższej perspektywie będzie wpływać pozytywnie na tempo rozwoju społecznego i gospodarczego oraz na dostęp do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku.

Dodatkowo realizacja Projektu przyczyniać się będzie do zachowania ładu przestrzennego oraz poprawy bezpieczeństwa. Wybudowana ścieżka rowerowa, umożliwi poruszanie się po niej rowerów, przez co rowerzyści nie będą poruszać się po jezdniach razem z samochodami. Jest to szczególnie ważne dla bezpieczeństwa rowerzystów.

Ponieważ planowane do przebudowy odcinki stanowią element układu komunikacyjnego łączącego obszar centrum miasta z siecią dróg krajowych (poprzez drogę nr 2), realizacja Projektu wpłynie pozytywnie na poprawę dostępu do sieci dróg krajowych.

Realizacja zakresu rzeczowego Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Białej Podlaskiej do roku 2015. Wśród celów strategicznych uwzględniono następujące cele dotyczące systemu transportowego:

 • Poprawa układu komunikacyjnego w mieście i zwiększenie przepustowości ulic.
 • Usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykaz zadań realizacyjnych zawiera m.in następujące zadania:

 • Poprawa stanu zagospodarowania przystanków autobusowych.
 • Podniesienie technicznych parametrów ulic i ich otoczenia.
 • Oddzielenie różnych form ruchu drogowego.
 • Zastosowanie inżynieryjnych rozwiązań technicznych wpływających na bezpieczeństwo ruchu.

Koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu został oszacowany na poziomie 7 886 642,51 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

 • środki Miasta Biała Podlaska 1 971 660,63 PLN, tj. 25 %
 • dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 914 981,88 PLN, tj. 75 %.

Linki:

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Przedmiotem projektu jest zbiór inwestycyjnych zadań infrastrukturalnych w systemie transportowym miasta Biała Podlaska, których celem jest modernizacja i racjonalizacja funkcjonowania systemu. Planowane zadania inwestycyjne obejmują modernizację ulicy Zamkowej oraz Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej.

Produktami Projektu będą:

 • 2 zmodernizowane drogi - Al. Tysiąclecia oraz ul. Zamkowa (Al. Tysiąclecia 1,647 km , ul. Zamkowa 0,49448 km, łącznie 2,14 km).
 • wybudowane miejsca postojowe - 174 szt. przy Al. Tysiąclecia oraz 9 szt. przy ul. Zamkowej, łącznie 183 szt.
 • zmodernizowane miejsca postojowe - 30 szt. przy Al. Tysiąclecia, 32 szt. przy ul. Zamkowej, łącznie 62 szt.
 • wybudowane zatoki autobusowe - 5 szt. przy Al. Tysiąclecia.
 • zmodernizowane zatoki autobusowe - 2 szt. przy ul. Zamkowej.
 • wybudowane chodniki - 250 m przy Al. Tysiąclecia.
 • zmodernizowane chodniki - 3,08 km przy Al. Tysiąclecia, 994 m przy ul. Zamkowej, łącznie 4,07 km.
 • wybudowane ścieżki rowerowe - 1,283 km przy Al. Tysiąclecia, 266 m przy ul. Zamkowej, łącznie 1,55 km.
 • wybudowane punkty oświetleniowe - 23 szt.
 • zmodernizowane punkty oświetleniowych -7 szt.
 • zmodernizowane przejścia dla pieszych - 20 szt. przy Al. Tysiąclecia, 3 szt. przy ul. Zamkowej.
 • wybudowane przejście dla pieszych, które powstanie w ramach przebudowy Al. Tysiąclecia.
 • wybudowana sieć kanalizacji deszczowej - 0,48 km kanałów deszczowych w Al. Tysiąclecia. Wskaźnik ten nie uwzględnia długości przykanalików (budowanych łącznie 193 m, modernizowanych 132,5m).
 • wybudowane obiekty infrastruktury ochrony środowiska - 3 separatory.
 • zmodernizowane przystanek komunikacji zbiorowej przy ul. Zamkowej.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.