deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

Dane kontaktowe / Contact details:

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska

City Hall of Biała Podlaska
3 Marszałka J. Piłsudskiego street
21-500 Biała Podlaska

Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Poprawa dostępności transportowej
w Brześciu i Białej Podlaskiej


Improvement of transport accessibility
in Brest and Biala Podlaska

Beneficjent / Beneficiary

Partnerstwo Przedsiębiorstwa Zarządu i Eksploatacji Dróg w Brześciu (КУП Бресткое дорожно-экусплуатациооное предприятие) i Gminy Miejskiej Biała Podlaska


Partnership of the Road Maintenance Company in Brest (КУП Бресткое дорожно-экусплуатациооное предприятие) and Municipality of Biala Podlaska

Termin realizacji projektu / Project implementation period

03.2019 – 02.2021

Źródło dofinansowania / Source of financing

Projekt Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (Program).
Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu są nienastawione na zysk i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program odnosi się do czterech Celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.


The project Improvement the transport accessibility in Brest and Biala Podlaska is financed by the European Union under the European Neighbourhood Instrument within the Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 (Programme).
The Programme supports the cross-border development processes in the borderland of Poland, Belarus and Ukraine by co-funding diverse projects. All projects funded within the Programme are non profit ones and contribute to the improvement of quality of life of inhabitants of eastern Poland and western Ukraine and Belarus. The Programme refers to the four Thematic Objectives: HERITAGE, ACCESSIBILITY, SECURITY, BORDERS.

Koszt całkowity projektu / Total project costs

2 492 738,23 Euro (1 209 229,34 Euro udział Gminy Miejskiej Biała Podlaska)


(1 209 229,34 Euro share of Municipality of Biala Podlaska)

Wielkość dofinansowania UE / EU co-financing

2 234 464,41 Euro (1 088 306,41 Euro część Gminy Miejskiej Biała Podlaska)


(1 088 306,41 Euro share of Municipality of Biala Podlaska)

Udział własny / Own contribution

249 273,82 Euro (120 922,93 Euro wkład własny Gminy Miejskiej Biała Podlaska)


(120 922,93 Euro share of Municipality of Biala Podlaska)

Cel projektu / The goal of the project

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej regionów i rozwój transportu przyjaznego środowisku.


The aim of the project is to improve the transport accessibility of regions and the development of environmentally friendly transport.

Opis projektu / Project description

Projekt składa się z prac budowalnych po stronie polskiej i białoruskiej, oraz wspólne realizowanych działań promocyjnych i pogłębiających współprace transgraniczną. W Brześciu w Republice Białorusi zostanie zmodernizowane 7 skrzyżowań na ul. Warszawskaja i Moskowskaja, na których zostaną zamontowane elementy systemu inteligentnego zarzadzania ruchem, dodatkowo powstające Centrum Zarzadzania Ruchem zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

W Białej Podlaskiej zostaną przebudowane dwa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności w miejscu, których powstaną skrzyżowania typu rondo.

W ramach działań promocyjnych i współpracy transgranicznej w Brześciu i w Białej Podlaskiej będą prowadzone m.in. kampanie społeczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa rowerzystów.


The project consists of construction works on the Polish and Belarusian side, as well as joint promotional activities and deepening cross-border cooperation. In Brest in the Republic of Belarus, 7 intersections will be modernized on Warszawskaja and Moskowskaja streets, on which elements of the intelligent traffic management system will be installed, additionally newly-formed Traffic Management Centre will be equipped with the necessary equipment and software.

In Biała Podlaska, two intersections of national road No. 2 with Terebelska street and Solidarnosci avenue will be reconstructed to a roundabouts.

As part of promotional activities and cross-border cooperation in Brest and in Biała Podlaska, there will be conducted the public campaigns including first aid and cyclists' safety issues.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.