deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

e-Miasto Biała Podlaska

Priorytet ZPORR:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie ZPORR:
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekt e-Miasto Biała Podlaska zajął I miejsce w rankingu projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 ZPORR - edycja 2005

Uzasadnienie projektu

Zasadniczym problemem hamującym szeroko pojęty rozwój miasta Biała Podlaska jest słaby dostęp do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Jego mieszkańcy mają bardzo ograniczony dostęp do Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. Administracja samorządowa i instytucje publiczne nie korzystają w ogóle lub w minimalnym stopniu z technologii społeczeństwa informacyjnego i nie oferują e-usług dla obywateli. Istniejąca infrastruktura jest kosztowna, występuje szczątkowo, przez co nie jest w praktyce dostępna. Taki stan powoduje szereg problemów, wśród których za podstawowe należy uznać:

 • brak sprawnego przepływu informacji, dokumentów i danych w administracji publicznej oraz między jednostkami publicznymi działającymi na terenie miasta;
 • mało skuteczne działanie oraz jakość usług świadczonych przez administrację publiczną;
 • niska dostępność instytucji publicznych tj. urzędów, poczty, bibliotek, szkół (brak punktów dostępu do informacji publicznej dla ludności);
 • monopolizacja rynku usług teleinformatycznych, która powoduje zawyżanie cen;
 • mały zakres usług publicznych dostępnych przez internet;
 • związane z brakiem możliwości załatwiania spraw przez internet: długi czas oczekiwania na usługę, utrudniony dostęp do urzędów i instytucji publicznych, niejasne procedury;
 • słabe wykorzystanie technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych do promowania miasta i regionu;
 • słabe wykorzystanie technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Realizacja projektu stworzy potencjał do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i uczestniczenia w kolejnych projektach z nim związanych. Przyczyni się do rozwiązania wszystkich wyżej wymienionych problemów, przede wszystkim zwiększy dostępność do jednostek publicznych dla ludności, przyczyniając się tym samym do kształtowania społeczeństwa informacyjnego oraz przyczyni się do usprawnienia komunikacji wewnętrznej w jednostkach publicznych. Ponadto wpłynie pozytywnie na efektywność wykorzystania środków publicznych oraz zwiększenie przejrzystości procedur.

Realizacja projektu umożliwi wzrost konkurencyjności całego regionu. Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczeństwa informacyjnego jest bowiem czynnikiem, który może przyciągnąć potencjalnych inwestorów.

Projekt "e-Miasto Biała Podlaska" jest zgodny z zasadami neutralności technologicznej i otwartego dostępu, ze Strategią Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006, z Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej - Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, 28.07.2003 SEC (2003) 895, Programem Wojewódzkim Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego oraz Strategią Rozwoju Białej Podlaskiej do roku 2015 postulującej dostępność do wszelkich osiągnięć cywilizacyjnych i możliwość uczestnictwa w ich tworzeniu na terenie miasta. Projekt realizuje również zadania Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego opisane w dokumentach eEurope 2002 An Information Society For All Europe oraz Pan European Government eService. Projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, upowszechnia szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach miejskich, zwiększa bezpieczeństwo w sieci. Ponadto istotnie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności lokalnej gospodarki, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz lepszej komunikacji społeczności lokalnej z administracją samorządową. Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do realizacji celów informatyzacji kraju przedstawionych w dokumencie e-Polska oraz celów Unii Europejskiej zawartych w strategii lizbońskiej.

Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wzrostu konkurencyjności miasta dzięki rozbudowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zostanie on osiągnięty przez:

 • zwiększenie dostępu ludności do informacji publicznej poprzez budowę punktów dostępu (PIAP\'s),
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek publicznych, dzięki dostarczeniu nowoczesnych środków komunikacji i transmisji danych,
 • zapewnienie pracownikom jednostek publicznych dostępu do systemów zarządzania i portali internetowych,
 • zwiększenie zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line,
 • zwiększenie bezpieczeństwa w mieście poprzez budowę systemu kamer wizyjnych, co umożliwi policji miejskiej stały monitoring.

Bezpośrednim celem Projektu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji i jednostek publicznych w mieście oraz poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury teleinformacyjnej decydującej o możliwościach rozwojowych.

Cele projektu są zgodne z Celami Działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrzregionalnym, a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami".

Rezultatami projektu będą:

 • szerokopasmowy dostęp do internetu w 69 jednostkach publicznych, które bedą dysponować bezpiecznym stykiem z internetem;
 • wdrożony system monitoringu wizyjnego z centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji;
 • wdrożenie systemów informatycznych w jednostkach publicznych, które pozwolą na archiwizowanie lub backupowanie ok. 10 GB danych;
 • wdrożenie ok.20 platform serwerowych w jedn. pub.;
 • wdrożenie platformy GIS;
 • budowa 3 portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jedn. pub.;
 • skrócenie czasu załatwiania spraw w jednostkach publicznych;
 • budowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego 69 jedn.;
 • budowa systemu komunikacji telefonicznej łączącej jedn. miejskie;
 • organizacja Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum Ratownictwa w oparciu o internetowy system komunikacji telefonicznej oraz system monitoringu wizyjnego;
 • skrócenie czasu reagowania służb ratowniczych;
 • powstanie 2 miejsc pracy.

Dzięki realizacji projektu powstanie szkiletet infrastruktury transmisji danych, dający mozliwość uczestnictwa w projektych ogólnopolskich dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt stworzy potencjał do realizacji usług, inwestycji i innych inicjatyw związanych z nowymi technologiami. Nastąpi szybszy i bezpieczniejszy dostęp do Internetu na terenie miasta Biała Podlaska, wykorzystane zostaną nowe Technologie Informacyjne i Komunikacyjne dla realizacji usług publicznych i poprawy efektywności pracy administracji. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy standardu zycia mieszkańców, co może mieć również wpływ na kształtowanie potencjału ludnościowego Białej Podlaskiej. Nastąpi także znacząca poprawa w zakresie bezpieczeństwa w mieście. W rezultacie, dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost konkurencyjności całego regionu. Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczeństwa informacyjnego będzie atutem przyciągającym potencjalnych inwestorów.

koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu został oszacowany na poziomie 7 155 638,46 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

 • środki Miasta Biała Podlaska 1 788 909,62 PLN, tj. 25 %
 • dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 366 728,84 PLN, tj. 75 %.

Galeria

Linki

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa miejskiej światłowodowej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej łączącej jednostki administracji publicznej oraz inne instytucje użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki służby zdrowia, komenda policji, straż pożarna, ośrodki kultury, biblioteki) z zapewnieniem podstawowej infrastruktury również pod przyszłe potrzeby związane z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na szybką transmisję dużych ilości informacji oraz budową systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Biała Podlaska. W wyniku realizacji inwestycji powstaną następujące produkty:

 • linie światłowodowe 30,75 km w tym: w kanalizacji ściekowej 23,48 km, w ziemi 7,27 km;
 • węzły dostępowe umożliwiające dostęp do sieci szerokopasmowej 69 szt;
 • budynki połącznoe siecią rozległą 61 szt;
 • punkty dostępu do internetu w jednostkach publicznych uzyskane dzięki węzłom dostępowym 69 szt;
 • punkty dostępowe w sieci LAN (MAN) 1600 szt;
 • centrum zarządzania siecią 1 szt;
 • punkty publicznego bezprzewodowego dostępu do internetu (tzw. hot-spoty) 10 szt, w tym 7 kiosków i 3 punkty dostępu;
 • zakupione licencje elektronicznego obiegu dokumentów 100 szt;
 • miejski portal informacyjny, mający na celu prezentowanie aktualnych informacji nt. spraw związanych z zarządzaniem miastem, promowaniem przedsięwzięć gospodarczych, społecznych, edukacyjnych (e-learning), kulturalnych, związanych z rynkiem pracy (z akcentem na telepracę, kursy przekwalifikowujące) i innych.

Ponadto zainstalowane i wdrożone zostaną:

 • systemy bezpieczeństwa sieci 1 szt;
 • system intranetu w jednostkach publicznych 69 szt;
 • system elektronicznego obiegu dokumentów w jedn. pub. 1 szt;
 • system monitoringu sieci 1 szt;
 • system identyfikacji i autentykacji 1 szt;
 • portale o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem 3 szt;

W projekcie do realizacji sieci zastosuje się technologię światłowodową. Połączenia SSG (Service Selection Gateway) w budynkach będą się kończyć w dogodnych, chronionych pomieszczeniach umożliwiających zainstalowanie urządzeń aktywnych sieci. Projekt wyposaża sieci w urządzenia aktywne (głównie przełączniki) w punktach styku umożliwiające podłączenie użytkowników lokalnych do SSG i zapewniających transmisję w ramach SSG. Jeden punkt sieci SSG przewiduje dołączenie do sieci wyższego poziomu. Sieć jest skalowalna, czyli może być łatwo rozbudowywana w wielu miejscach na bazie istniejących technologii przez doposażanie urządzeń. Ponadto na bazie projektu nastąpi również zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej, usługi będącej naturalną i konsekwentną rozbudową systemu telefonicznego IP celem uruchomienia systemu wideokonferencyjnego jak również zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej będącej podstawą systemu monitoringu wizyjnego w Białej Podlaskiej.

Termin realizacji obejmuje lata 2006 - 2007.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.