deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej
w mieście Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2009-07-20 - 2015-09-30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
OŚ PRIORYTETOWA V: TRANSPORT
Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy

Planowany koszt całkowity projektu

8 497 067,87 zł

Wielkość dofinansowania

3 587 850,00 zł

Udział własny

4 909 217,87 zł

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu pn. „Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w Mieście Biała Podlaska” było podniesienie dostępności komunikacyjnej Miasta Biała Podlaska w skali regionalnej i lokalnej oraz poprawa warunków do rozwoju gospodarczego i mobilności mieszkańców. Projekt był zorientowany na przełamanie jednej z głównych barier rozwojowych miasta i regionu - niskiej jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych, i będzie narzędziem realizacji celów RPO WL 2007-2013. Cel nadrzędny projektu jest zgodny z celem Osi Priorytetowej V RPO WL 2007-2013, jakim jest „poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny” oraz celu działania 5.1 Regionalny układ transportowy – „usprawnienia powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym”. Osiągnięcie celu nadrzędnego było możliwe poprzez realizację szeregu celów szczegółowych, do których należą:
- wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych;
- poprawa jakości i standardu infrastruktury drogowej;
- skrócenie czasu przejazdu przez miasto oraz ograniczenie zjawiska kongestii;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu do środowiska;
- obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów.

Uzasadnienie projektu

Objęte projektem ulice stanowią drogi wylotowe z miasta w układzie północ – południe i są bardzo ważnym elementem systemu komunikacyjnego Białej Podlaskiej. Ulica Lubelska leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812, ulica Terebelska to droga powiatowa, łącząca się z drogą krajową nr 2. Oba odcinki są znacząco obciążone ruchem samochodowym. Istniejące połączenia nie są w stanie obsłużyć przepływu ruchu drogowego, w tym tranzytowego, jaki się na nim koncentruje i zapewnić sprawnej komunikacji. Szczególnie zauważalny, wzmożony ruch samochodów ciężarowych, utrudnia bezpieczne i płynne poruszanie się użytkowników ul. Lubelskiej. W przyszłości ruch będzie regularnie wzrastał, problemy będą się nasilać i wpływać negatywnie na mobilność mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto. Niefunkcjonalność skrzyżowań drogowych oraz przecinający ulicę Lubelską przejazd kolejowy dodatkowo utrudnia i wydłuża podróż tym odcinkiem drogi, który stanowi wąskie gardło w transporcie międzywojewódzkim. Kolejnym problemem był zły stan techniczny dróg, który prowadził do podwyższenia kosztów eksploatacji pojazdów i wpływał na poziom bezpieczeństwa podróżnych. Niedostosowanie parametrów technicznych drogi do natężenia ruchu powodowało przyspieszoną degradację ulic. Według przeglądów rocznych z ostatnich lat oraz według przeglądu pięcioletniego stan ulicy Terebelskiej na przedmiotowym odcinku był bardzo zły, natomiast ulicy Lubelskiej - zły. Istotny, ujemny wpływ na bezpieczeństwo i płynność ruchu miały również braki w infrastrukturze towarzyszącej – brak chodników, ścieżek rowerowych oraz braki w odwodnieniu i oświetleniu.

Opis projektu

Rozbudowa odcinka ul. Lubelskiej od przejazdu kolejowego do granicy miasta oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Podleśną i Grzybową. Zamierzeniem inwestora było dostosowanie ulicy Lubelskiej do wysokiego natężenia ruchu. Wybrano powszechnie stosowaną technologię (droga bitumiczna) z uwagi na łatwość znalezienia wykonawcy, niższe koszty inwestycji i zadowalająca trwałość rozwiązania. Jezdnia spełnia wymogi dla kategorii KR4, dlatego wymagała wzmocnionej podbudowy - warstwy z masy bitumicznej oraz warstwy z kruszywa łamanego. Tradycyjne skrzyżowanie zastąpione zostało rondem (rozwiązanie tanie, znacznie poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu). Rondo jest odwodnione kanałem deszczowym. Wykonanie oświetlenia w energooszczędnej technologii zapewni bezpieczeństwo i zmniejszy koszty eksploatacji.

Przebudowa odcinka ul. Terebelskiej od drogi krajowej Nr 2 do granicy miasta na długości 568mb. Objęty inwestycją odcinek ul. Terebelskiej zaprojektowano tak, aby droga uzyskała poprzeczny przekrój uliczny (rozdzielenie ruchu samochodów, rowerów i pieszych), co zdecydowało o przyjętym rozwiązaniu technicznym. Przedmiotowy odcinek zaprojektowano w kategorii KR2, w tradycyjnej technologii (bitum), gwarantującej zadowalającą trwałość przy niskiej cenie. Zaprojektowano retencyjno-rozsączający system odwodnienia ze względu na brak możliwości podłączenia się do miejskiej kanalizacji. Zaprojektowano oświetlenie w energooszczędnej technologii.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.