deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika
do ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2008.1.11 - 2012.12.31

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
OŚ PRIORYTETOWA V: TRANSPORT
Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy

Planowany koszt całkowity projektu

21 401 828,24 zł

Wielkość dofinansowania

8 026 892,32 zł

Udział własny

13 374 935,92 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta.
Projekt jest zorientowany na przełamanie jednej z głównych, istniejących barier rozwojowych miasta i regionu tj. niskiej jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych i będzie narzędziem realizacji celów określonych w RPO WL 2007-2013. Cel projektu jest zgodny z celem Osi Priorytetowej V: Transport RPO WL 2007-2013 jakim jest "poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny" oraz celu działania 5.1 Regionalny układ transportowy - "usprawnienia powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym".
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na usprawnienie systemu komunikacji w regionie lubelskim i mieście Biała Podlaska.

Uzasadnienie projektu

Istotną barierą rozwojową województwa lubelskiego i miasta Biała Podl. jest niedostateczny stan infrastruktury drogowej, który ogranicza możliwość wykorzystania istniejących potencjałów rozwojowych oraz zew. powiązań komunikacyjnych. Problem jakości powiązań komunikacyjnych szczególnie widoczny jest we wschodniej części miasta, w której zlokalizowany jest projekt będący przedmiotem niniejszego wniosku. Główną arterią komunikacyjną dla tego obszaru jest Al. Solidarności, która:

  1. Posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr 2 Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol. Droga ta zaliczona jest do sieci dróg międzynarodowych, jako odcinek drogi E-30 - Berlin - Warszawa - Moskwa;
  2. Łączy dwie strefy funkcjonalne miasta rozdzielone rzeką Krzna;
  3. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszaru planowanej strefy przedsiębiorczości "Solidarności" oraz terenu dawnego lotniska wojskowego (strefa "Lotnisko"), który zgodnie z planami inwestycyjnymi przeznaczony jest m.in. jako obszar intensywnego rozwoju działalności gospodarczej (łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych w obu strefach wynosi około 148ha);
  4. Jest jedną z czterech przepraw mostowych przez rzekę Krzna na terenie Białej Podl.;
  5. Łączy drogę powiatową Biała Podl. - Piszczac z drogą krajową nr 2 umożliwiając przejazd bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta, co jest szczególnie ważne przy intensywnym ruchu ciężarowym.

Znajdujący się w ciągu opisywanej drogi most na rzece Krzna jest w złym stanie technicznym, w związku z tym niezbędne było wprowadzenie ograniczenia nośności mostu do 10 t oraz zawężenie jezdni uniemożliwiające jednoczesne odbywanie się ruchu w dwóch kierunkach (ruch "wahadłowy"). Zakazano także wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych. Również stan nawierzchni odcinków drogowych objętych niniejszym projektem wymaga pilnej interwencji w zakresie poprawy jakości nawierzchni oraz uzupełnienia niezbędnych dla bezpieczeństwa i płynności komunikacji obiektów inżynierskich.
Planowana inwestycja jest niezwykle istotna dla rozwoju wew. powiązań komunikacyjnych miasta oraz wykorzystania zew. powiązań komunikacyjnych w skali ponadregionalnej i międzynarodowej (obecność drogi krajowej nr 2 - transeuropejski korytarz transportowy E - 30). W związku z tym należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego projektu wpłynie pozytywnie na układ komunikacyjny miasta, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności Białej Podl. w skali regionalnej i krajowej, poprawy warunków życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa, a także będzie istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego całego regionu lubelskiego. Do najważniejszych efektów społ - gosp. uzyskanych w wyniku wdrożenia opisywanego przedsięwzięcia będą należały:

  1. Poprawa systemu komunikacyjnego miasta i zwiększenie jego spójności. Zauważyć należy, iż opisywany odcinek Al. Solidarności stanowi naturalne uzupełnienie miejskiego systemu komunikacyjnego, a także tworzy dogodne połączenie z ystemem dróg krajowych o znaczeniu europejskim.
  2. Zwiększenie konkurencyjności miasta w relacjach krajowych i międzynarodowych, co w przyszłości może przynieść pozytywny skutek w postaci lokalizacji na terenach inwestycyjnych, objętych zakresem niniejszego opracowania, inwestycji zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim terenów inwestycyjnych w strefie o nazwie "Solidarności" o powierzchni 74ha, do których droga zapewni bezpośredni dostęp. Planowana inwestycja stworzy najkrótsze połączenie tego obszaru z centrum miasta (w kierunku zachodnim) oraz drogą krajową nr 2 (w kierunku północnym).
  3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, chodników i ronda (koniec budowanego odcinka zlokalizowany będzie w rejonie skrzyżowania ul. Sidorskiej i ul. Brzegowej).
  4. Skrócenie czasu podróży oraz ograniczenie emisji spalin poprzez poprawę parametrów drogi.

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie arteria komunikacyjna w całości zlokalizowana we wschodniej części miasta Biała Podlaska. Początek drogi stanowił będzie włączenie Alei Solidarności do drogi krajowej nr 2 Świecko - Poznań - Warszawa -Terespol, a następnie przebiegała do połączenia z ulicami: Sidorską i Brzegową. Końcowym elementem drogi będzie skrzyżowanie z w/w ulicami, które zaprojektowano jako rondo o czterech wlotach. Wzdłuż drogi przebiegała będzie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m. Ponadto na odcinku od km 0+102 do km 1+785,97 wybudowany zostanie chodnik z betonowej kostki brukowej. Wybudowane również zostaną trzy pary zatok autobusowych, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów. Droga oznaczona zostanie oznakowaniem pionowym z grupy znaków średnich oraz oznakowaniem poziomym.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.