deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Mariusz Stopa
tel. 83 341 69 69
e-mail: mariusz.stopa@bialapodlaska.pl
Mieczysław Najdychor
tel. 83 341 68 86
e-mail: mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Lokalizacja projektu

W szkołach podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska:
- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Szkoła Podstawowa nr 4
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
- Szkoła Podstawowa nr 6
- Szkoła Podstawowa nr 7
- Szkoła Podstawowa nr 9
- Szkoła Podstawowa Specjalna

Termin realizacji projektu

2011.7.1 - 2012.6.30

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Planowany koszt całkowity projektu

828 343,50 zł

Wielkość dofinansowania

828 343,50 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 1684 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska do dnia 30.6.2012 r.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska aktywizujących metod nauczania;
 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska;
 • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Opis projektu

W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 odbędą się m. in.:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości. Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
Jednym z elementów projektu będzie również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: tablice interaktywne, komputery, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.