deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Racjonalizacja systemu transportu publicznego
w mieście Biała Podlaska

Priorytet ZPORR:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie ZPORR:
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

Poddziałanie:
1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego.

Uzasadnienie projektu

Zadania związane z realizacją usług przewozowych na terenie miasta Biała Podlaska i w strefie podmiejskiej realizuje Miejski Zakład Komunikacyjny działający w formule zakładu budżetowego, który nie posiada osobowości prawnej, a osobowość ekonomiczną ograniczają zasady gospodarki finansowej.

Zakład dysponuje 35 autobusami, z czego tylko 1/3 nadaje się do eksploatacji (stąd wysokie koszty remontów taboru). Negatywnie oceniane są warunki podróżowania i nieprzystosowanie autobusów do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. MZK posiada ubogie pod względem wyposażenia zaplecze techniczne, w szczególności uciążliwy jest brak własnej stacji paliw i myjni autobusowej.

Łączna długość linii obsługiwanych przez MZK wynosi 240 km, w tym: 19 linii autobusowych w dni robocze, 13 linii w soboty, a 11 linii w niedzielę i święta. Układ linii MZK uzupełnia 1 linia obsługiwana przez przewoźnika prywatnego o długości 6 km.

Główny węzeł przesiadkowy stanowi przystanek na dworcu PKP co w połączeniu z planowaną budową dworca autobusowego w bezpośrednim sąsiedztwie uczyni z tego miejsca zintegrowany węzeł przesiadkowy komunikacji autobusowej, kolejowej i miejskiej. Na większości linii częstotliwość kursowania autobusów wynosi zaledwie 1kurs/godz., a dwukrotne przerwy 2-godzinne obniżają dodatkowo poziom atrakcyjności przewozów zbiorowych w Białej Podlaskiej. Przeznaczenie małej liczby autobusów do obsługi dużej liczby linii skutkuje niską częstotliwością kursowania autobusów i obniża atrakcyjność transportu miejskiego. Ponadto jakość istniejących przystanków autobusowych wymaga pilnej modernizacji.

Analiza istniejącego stanu transportu publicznego w Białej Podlaskiej pokazuje, że bez kompleksowej restrukturyzacji systemu komunikacji w mieście, transport zbiorowy w Białej Podlaskiej ulegnie degradacji. Odnotowany w 2003r., po raz pierwszy od wielu lat, wzrost wpływów ze sprzedaży biletów stanowi o potrzebie rozwoju komunikacji miejskiej, szczególnie w aspekcie coraz szerszej liczby studentów oraz potencjalnego rynku pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby podróży wykonywanych komunikacją miejską.

Cel projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego w mieście Biała Podlaska.

Wdrożenie restrukturyzacji systemu komunikacji spowoduje:

 • Skrócenie czasu podróży poprzez poprawę układu linii komunikacyjnych oraz wzrost prędkości komunikacyjnej z 19 min 4 s do 16 min 29 s.
 • Skrócenie czasu oczekiwania na autobus (zmniejszenie średniego czasu przesiadki z 1 min. do 42 s.)
 • Wzrost udziału transportu publicznego w przewozach miejskich i podmiejskich o 5% w wyniku zwiększenia częstotliwości kursów z 1/godz do 3/godz oraz usprawnienia siatki linii autobusowych i komfortu jazdy
 • Wzrost dostępności komunikacji zbiorowej dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób niepełnosprawnych /autobusy niskopodłogowe/.
 • Zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych poprzez poprawę ich dostępności, w tym nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części miasta tzw. Bialskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
 • Poprawę systemu informacji dla pasażerów komunikacji zbiorowej przez wymianę wiat i słupków przystankowych.
 • Wzrost cen gruntów inwestycyjnych na terenie miasta poprzez wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji przedsiębiorczości na granicy Unii Europejskiej.
 • Zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczenia środowiska spowodowanego ruchem drogowym w wyniku zmiany układu linii, wymiany przestarzałego taboru na nowoczesne autobusy. Na skutek upłynnienia transportu zbiorowego oraz zmniejszenia kolejek na skrzyżowaniach, zmniejszy się ilość zanieczyszczenia powietrza.
 • Poprawę atrakcyjności gospodarczej jak i społecznej miasta, która zaowocuje lokowaniem inwestycji na terenie miasta, a tym samym powstaniem nowych przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy.

Funkcjonowanie MZK w strukturach spółki kapitałowej umożliwi dostosowanie podmiotu do reguł gry rynkowej oraz ograniczy możliwości przerzucania skutków finansowych ewentualnej niegospodarności w ciężar środków budżetowych. Zmiana statusu firmy z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego pozwoli na:

 • uzyskanie osobowości prawnej,
 • gromadzenie środków na sfinansowanie prostego odtworzenia majątku trwałego,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług,
 • uruchomienie mechanizmów konkurencji z ich pozytywnymi skutkami.

Koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu został oszacowany na poziomie 8 603 000,00 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

 • środki Miasta Biała Podlaska 2 150 750,00 PLN, tj. 25 %
 • dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 452 250,00 PLN, tj. 75 %.

Linki:

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Przedmiotem projektu jest racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście Biała Podlaska i w sąsiadujacej z miastem gminie Biała Podlaska. Projekt obejmuje:

 • Optymalizację układu sieci linii poprzez uproszczenie układu linii i zmniejszenie ich liczby z 19 do 7 zgodnie z założeniami "Programu racjonalizacji systemu transportu publicznego w mieście Biała Podlaska"
 • Modyfikację usytuowania przystanków oraz w przyszłości pętli zgodnie z planowaną przebudową układu linii kominikacji publicznej. Zakładane jest utrzymanie węzła przesiadkowego przy PKP/PKS oraz założenie pełnienia takiej funkcji przez zespół przystanków ulic: Narutowicza, Zamkowej i Al. 1000-Lecia.
 • Modernizację 42 wiat przystankowych i 50 słupków przystankowych.
 • Modernizację taboru autobusowego poprzez:
  • Zmniejszenie liczby taboru w eksploatacji z 35 na 24 (dostosowanie liczby autobusów do potrzeb)
  • Wymianę 12 starych autobusów na nowe.
 • Zmianę systemu taryf (bilety miejskie i miejsko-gminne) poprzez ujednolicenie relacji:
  • między ceną biletu okresowego normalnego i ulgowego a ceną biletu jednorazowego
  • między ceną biletu ulgowego, a ceną analogicznego biletu normalnego
  • rozszerzenie oferty biletowej o bilet jednodniowy.
 • Modernizację zajezdni obejmującą:
  • budowę własnej stacji paliw
  • budowę myjnii autobusowej
  • modernizację nawierzchni placu.
 • Restrukturyzację transportu publicznego poprzez:
  • powołanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w formie jednostki budżetowej
  • przekształcenie MZK w jednoosobową spółkę z o.o. skarbu gminy, realizującą usługi przewozowe pod nadzorem i na zlecenie Zarządu Komunikacji Miejskiej.

Termin realizacji obejmuje lata 2005 - 2007.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.