deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Modernizacja i racjonalizacja systemu transportowego
miasta Biała Podlaska

Priorytet ZPORR:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie ZPORR:
1.1 Modernizacja i rozbudowa regilnalnego układu transportowego.

Poddziałanie:
1.1.1 Infrastruktura drogowa

Uzasadnienie projektu

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na aktywizację regionu jest poprawa jego dostępności komunikacyjnej. Oznacza to lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych, a także poprawę miejskich systemów transportowych, w tym transportu publicznego, w celu zwiększenia atrakcyjności miast jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej. Biała Podlaska, licząca 58 tysięcy mieszkańców, jako ponadlokalny ośrodek rozwoju posiada znakomity potencjał społeczno-gospodarczy, nie bez znaczenia jest też znakomite położenie miasta, przy drodze międzynarodowej E-30 oraz magistrali kolejowej E-20. Czynniki te wymagają wsparcia i interwencji w podstawową infrastrukturę drogową na obszarze miasta.

Wewnętrzny układ drogowo-uliczny miasta tworzą przedłużenia dróg zewnętrznych oraz rozbudowana sieć dróg wewnętrznych. Charakterystyczną cechą wewnętrznego układu drogowo-ulicznego Białej Podlaskiej jest:

 • brak w strukturze ulic dwujezdniowych poza nielicznymi i bardzo krótkimi odcinkami w rejonie skrzyżowań;
 • znaczny udział ok. 50% odcinków ulic o nawierzchni nieutwardzonej.

Na koniec 2003 roku w Białej Podlaskiej było łącznie 214,4 km wszystkich dróg, przy czym długość dróg utwardzonych (bez obwodnicy) wynosiła 97,4 km, co odpowiada wskaźnikowi gęstości sieci ulicznej w odniesieniu do dróg utwardzonych 1,97 km/km2 i jest to jeden z niższych wskaźników gęstości sieci ulicznej w miastach polskich o zbliżonej do Białej Podlaskiej wielkości, usytuowanych na wschód od rzeki Wisły.

Sygnalizacja świetlna funkcjonuje na 13 skrzyżowaniach ulic układu podstawowego. Są to sygnalizacje pracujące w systemie stałoczasowym, a część z nich posiada zużyte technicznie sterowniki.

Podstawowy układ drogowy Białej Podlaskiej składa się z 2 odrębnych podukładów (północnego i południowego), połączonych ze sobą czterema mostami przez rzekę Krznę. Obsługa pasażerska terenów zamiejskich zapewniona jest przez 2 dworce komunikacji zewnętrznej - kolejowy w części południowej i autobusowy w części północnej. Obecna lokalizacja dworca PKS w centrum miasta, chociaż wygodna ze względu na położenie w stosunku do infrastruktury miejskiej, jest uciążliwa dla mieszkańców (hałas), jak również dla osób zmieniających środek lokomocji z PKS na PKP. Zgodnie z zapisami strategii rozwoju miasta dworzec PKS powinien zostać przeniesiony w sąsiedztwo dworca PKP z koniecznością integracji w zakresie obsługi pasażerów. Wymaga to przygotowania dogodnego układu komunikacyjnego.

Obsługa pasażerska miasta (wewnętrzna) zapewniona jest przez MZK. Układ linii i tras dostosowany jest do głównych źródeł i celów ruchu miejskiego z charakterystyczną cechą zbiegania się prawie wszystkich linii obok dworca PKP, ważnego dla miasta punktu komunikacyjnego. Na niektórych odcinkach ciągów komunikacyjnych w układzie północ-południe natężenia ruchu są bliskie przepustowości ulic, co powoduje znaczne pogorszenie warunków ruchu. Koniecznym, więc jest kompleksowe zmodernizowanie istniejącego układu oraz jego racjonalizacja poprzez zwiększenie przepustowości ulic oraz przeniesienie części ruchu na Al. Jana Pawła II.

Planowane remonty mostów na rzece Krznie są bardzo istotnymi działaniami dla usprawnienia funkcjonowania układu drogowo - ulicznego. Stan ich technicznego zużycia oraz deformacje podłoża, jakie nastąpiły w rejonie mostów przez rzekę Krznę wymagają wykonania szybkich działań modernizacyjnych, niezbędnych dla utrzymania sprawności układu drogowo - ulicznego i przejezdności Al. Jana Pawła II i Al. 1000-lecia.

Budowa ulic Władysława Jagiełły i Księcia Witolda usprawni drożność komunikacyjną w północnej części miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki środowiska zamieszkania.

Wszystkie zadania obejmujące modernizację sygnalizacji świetlnej mają na celu dostosowanie organizacji ruchu na skrzyżowaniach do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz załącznikami /D.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r./

Cel projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu transportowego miasta Biała Podlaska. Zakładana w projekcie modernizacja i rozbudowa sieci transportowej miasta Biała Podlaska jest niezbędna do poprawy warunków sprzyjających:

 • Rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miasta poprzez m.in.:
  • Zredukowanie czasu podróży. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost prędkości komunikacyjnej w podstawowym układzie ulicznym - upłynnienie ruchu z 37,4 km/h "przed" do 38,4 km/h "po" realizacji projektu. W wyniku wzrostu prędkości komunikacyjnej zmniejszy się istotnie czas przejazdów w komunikacji indywidualnej i zbiorowej. Zmniejszeniu ulegnie również strata czasu na skrzyżowaniach.
  • Zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich. Realizacja projektu usprawni dostęp do większości terenów w mieście, w tym przede wszystkim terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części miasta tzw. Bialskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
  • Polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, tak aby zredukować zatłoczenie i polepszyć jakość środowiska. Niniejszy projekt zostanie uzupełniony kompleksową modernizacją systemu komunikacji zbiorowej, polegającą przede wszystkim na: zmianie układu linii, zwiększeniu częstotliwości kursów, poprawie standardu podróżowania (nowy, niskopodłogowy tabor) oraz wprowadzeniu taryf przyjaznych pasażerom. Dla realizacji tych działań niezbędne jest posiadanie sprawnego i niezawodnego układu drogowo-ulicznego, którym prowadzone będą autobusy komunikacji publicznej. Jednym z efektów realizacji projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza na skutek upłynnienia ruchu i zmniejszenia kolejek na skrzyżowaniach. Koszt emisji zanieczyszczeń powietrza zmniejszy się w latach 2005 - 2015 o 92,378 tys. PLN.
  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu. Przewiduje się znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich kategorii uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów oraz zmniejszenie stanu zagrożenia, co związane będzie z ograniczeniem dostępności do zmodernizowanych ulic, wprowadzeniem bezpieczniejszych rozwiązań projektowych dla ulic i skrzyżowań objętych programem inwestycyjnym. Zmniejszenie stanu zagrozenia odpowiada zmniejszeniu kosztu wypadków drogowych w latach 2005-2015 o 92,840 tys. PLN.
 • Poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez m.in.:
  • Zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym. Pośrednim skutkiem realizacji projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego. Na skutek upłynnienia ruchu drogowego oraz zmniejszenia kolejek na skrzyżowaniach, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń powietrza. Projekt zakłada zastosowanie odpowiednich, nowoczesnych urządzeń ochronnych, dzięki którym zostaną złagodzone negatywne oddziaływania dodatkowych czynników związanych z ruchem drogowym takich jak hałas czy zanieczyszczenie gleb i wód. Dzięki temu nie będą występować przekroczenia dopuszczalnych norm jakości środowiska. Projektowane urządzenia ochronne to ekrany akustyczne, osłony izolacyjne z drzew i krzewów, zbiorniki retencyjne i separatory koalescencyjne, oczyszczające wody spływające z jezdni.
  • Poprawę estetyki krajobrazu. Realizacja projektu wiąże się z uporządkowaniem przestrzeni urbanistycznej wzdłuż zmodernizowanych dróg, ustanowieniem obszarów ograniczonego użytkowania oraz wyposażeniem ulic i ich okolic w izolacyjne pasy zieleni.

Koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu został oszacowany na poziomie 4 995 172,44 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

 • środki Miasta Biała Podlaska 1 248 793,11 PLN, tj. 25 %
 • dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 746 379,33 PLN, tj. 75 %.

Linki

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Przedmiotem projektu jest zbiór inwestycyjnych zadań infrastrukturalnych w systemie transportowym miasta Biała Podlaska, których celem jest modernizacja i racjonalizacja funkcjonowania systemu. Projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

 • budowę ulicy Księcia Witolda w klasie ulicy dwupasmowej na odcinku o długości 374 m.,
 • budowę ulicy Władysława Jagiełły w klasie ulicy dwupasmowej dwukierunkowej na odcinku o długości 281 m.,
 • modernizację mostu na rzece Krznie w ciągu Al. 1000-lecia na odcinku o długości 153 m.,
 • modernizację Al. Jana Pawła II w okolicach mostu na rzece Krznie na odcinku o długości 420 m.,
 • modernizację skrzyżowania z sygnalizacją ul. Łomaska - ul. Witoroska,
 • modernizację skrzyżowania z sygnalizacją Al. 1000-lecia - ul. Sidorska,
 • modernizację zespołu 2 skrzyżowań z sygnalizacja świetlną: Al. 1000-lecia - ul. Brzeska - Al. Jana Pawła II,
 • modernizację skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Al. Jana Pawła II - ul. Janowska,
 • modernizację skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Al. Jana Pawła II - ul. Sidorska.

Termin realizacji obejmuje lata 2004 - 2006.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.