deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej "Północna" w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Lokalizacja projektu

Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2009.7.3 - 2011.11.30

Źródło dofinansowania

Oś PRIORYTETOWA III: ATRAKCYJNOśĆ OBSZARÓW MIEJSKICH I TERENY INWESTYCYJNE
Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych

Planowany koszt całkowity projektu

18 018 698,44 PLN

Wielkość dofinansowania

13 167 273,03 PLN

Udział własny

4 389 091,02 PLN

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Biała Podlaska i regionu lubelskiego przez zagospodarowanie istniejącej zdegradowanej przestrzeni. Działaniem służącym do osiągnięcia celu jest budowa ulic określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pn. "Północna" jako 04KZ,05KL,06KL, 07KL wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cel wpłynie bezpośrednio na przyszłe oddziaływanie, którym będzie rozwój ekonomiczny miasta, poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz pojawienie się nowych inwestorów.
Projektowane ulice wraz z ulicami istniejącymi - Północną i Brzeską, stworzą spójny układ komunikacyjny w obrębie strefy gospodarczej "Północna", zapewniając obsługę istniejących obiektów przemysłowych i handlowych oraz terenów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Projekt korzystnie wpłynie na sytuację społeczno - ekonomiczną regionu, który uzyska nowy uzbrojony teren inwestycyjny. Miasto uzyska nowe możliwości inwestowania i znajdywania potencjalnych inwestorów i przyszłych pracodawców dla mieszkańców gminy. Firmy lokujące inwestycje na terenie strefy oczekują przestrzeni i powierzchni, która spełniać będą normy UE. Dzięki większej przestrzeni, a także jej lepszej jakości będzie możliwe rozwijanie działalności gospodarczej, a tym samym zwiększenie ilości pracowników, co pozytywnie wpłynie na rynek pracy. W dzisiejszych czasach nie ma możliwości płynnego zarządzania firmą bez odpowiedniej infrastruktury technicznej i biurowej (Internet, sieć komputerowa, zaplecze sanitarne, itp.) Kompleksowość projektu pozwala sądzić, ze te potrzeby zostaną zaspokojone. Zagospodarowanie terenu sprawi, że wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w różnych dziedzinach.

Uzasadnienie projektu

Do głównych barier hamujących zrównoważony rozwój regionu lubelskiego należą niska efektywność i konkurencyjność gospodarki oraz niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej. Należy zwrócić uwagę na słabe wykorzystanie potencjału ośrodków miejskich poza Lublinem (szczególnie byłych miast wojewódzkich, do których zalicza się Biała Podlaska), mające istotny wpływ na ich zapaść społeczną i gospodarczą. Z drugiej strony region posiada duży potencjał rozwojowy, którego główne czynniki to: korzystne położenie i układ przestrzenny głównych dróg oraz równomierne rozmieszczenie największych miast, które powinny pełnić rolę głównych ośrodków rozwoju regionu. Miasto Biała Podlaska będąc największym ośrodkiem miejskim w północnej części woj. lubelskiego pełni szereg funkcji o charakterze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym dla podregionu bialskopodlaskiego. Na terenie powiatu bialskiego znajduje się łącznie 456 miejscowości. Zamieszkuje go około 115 tys. osób co łącznie z ludnością miasta Biała Podlaska - ponad 57 tys., stanowi ponad 172 tys. osób żyjących w bezpośrednim obszarze oddziaływania projektu. Gęstość zaludnienia na obszarze miasta wynosi 169,5 os./km2, a dla obszaru powiatu bialskiego wynosi: 41,48 osób/km2. Biała Podlaska jest doskonałym zapleczem gospodarczym głównych przejść granicznych Polski z Białorusią leżących na międzynarodowych szlakach: drodze E-30 i magistrali kolejowej E-20 i może stać się jednym z regionalnych centrów współpracy z krajami byłego ZSRR. Sektor przedsiębiorstw w analizowanym obszarze to prawie 7 tysięcy zarejestrowanych przedsiębiorstw, z czego ponad 90% stanowią małe firmy zatrudniające poniżej 9 pracowników. Ilość średnich i dużych przedsiębiorstw jest znikoma. Skutkuje to bardzo niskimi wskaźnikami inwestycji i sprzedanej produkcji, znacznie poniżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Szansą na przyciągnięcie inwestorów może być położenie blisko granicy UE i związana z tym obsługa ruchu transgranicznego. Przykładem działania, które w kluczowym stopniu przyczynia się do wzmocnienia potencjału rozwojowego oraz aktywizacji terenów, a co za tym idzie przyśpieszenia rozwoju gospodarczego jest budowa infrastruktury technicznej zapewniającej warunki tworzenia i rozwoju MśP, szczególnie działających w sektorze produkcyjnym i usługowym. Brak takiej infrastruktury jest obecnie podstawową barierą utrudniającą rozwój sektora MśP w Białej Podlaskiej, co zostało potwierdzone w przeprowadzonym przez wnioskodawcę sondażu. Mając na względzie powyższe czynniki oraz fakt, że MśP są najlepszym generatorem rozwoju gospodarczego władze miasta podjęły się realizacji niniejszego projektu. Strefa gospodarcza "Północna" znajduje się w północno-wschodniej części miasta. Międzynarodowa trasa E-30 (A-2) będąca obwodnicą miasta wyznacza północną granicę dzielnicy, co powoduje, że teren strefy jest doskonale dostępny z zewnątrz. W obszarze projektowanych terenów, dzisiaj chaotycznie zagospodarowanych, działa już 11 przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, zatrudniających 214 osób. W obszarze tym znajduje się również siedziba Izby Celnej - instytucji o charakterze stricte regionalnym. W ramach programu PHARE 2001 zrealizowano I etap projektu polegający na wybudowaniu głównej drogi dojazdowej do strefy gospodarczej "Północna" (ul. Północna). Niniejszy projekt, obejmujący kompleksowe uzbrojenie terenu, jest kontynuacją działań mających na celu uruchomienie strefy gospodarczej, obejmującej 38,05 ha terenów inwestycyjnych.

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę ulic określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pn. "PÓŁNOCNA" jako 04KZ (ul. Celników Polskich), 05KL, 06KL i 07KL wraz z uzbrojeniem. Projekt jest elementem, dzięki któremu powstanie teren inwestycyjny w pełni przygotowany i wartościowy dla inwestorów. Przedmiotem planowanej inwestycji będzie:

 1. Rozbiórka istniejącej infrastruktury kolidującej z przebiegiem ulic (budynki, elementy ogrodzenia, place i drogi utwardzone, słupy oświetleniowe, składowisko gruzu i materiałów budowlanych),
 2. Budowa ulic: 04KZ, 05KL, 06 KL i 07KL, zgodnie z postanowieniami planu przestrzennego zagospodarowania,
 3. Uzbrojenie ulic i terenów przyległych w:
  • sieć wodociągową,
  • kanalizację ścieków sanitarnych z przepompownią,
  • kanalizację wód deszczowych z przepompownią i separatorem materiałów ropopchodnych oraz z kanałem odprowadzającym do rowu KŁ,
  • sieć energetyczną z oświetleniem ulic,
  • chodniki dla pieszych (przy ul. 04 KZ - dwustronnie, przy 05KL, 06KL i 07KL- jednostronnie),
 4. Usuniecie kolizji z istniejącymi liniami kablowymi nn i SN, napowietrznymi liniami nn i liniami oświetleniowymi oraz z istniejącą siecią telefoniczną.
 5. Zagospodarowanie wolnej przestrzeni u zbiegu ulic: Brzeskiej, Kosynierów i Północnej (Plac Baranowicki) jako doskonałej wizytówki strefy gospodarczej "Północna" przy wjeździe od strony miasta.
W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:
 1. Objęty wsparciem teren inwestycyjny - 1 szt.
 2. Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych - 38,05 ha
 3. Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o długości 2,05 km
 4. Zmodernizowana sieć energetyczna o długości 3,31 km
 5. Wybudowane drogi gminne o łącznej długości 2,09 km
 6. Wybudowana sieć wodociągowa o długości 1,84 km
 7. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,85 km

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.