deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja
"WOD-KAN" Sp.z o.o.
Zakład Rozwoju i Inwestycji

ul. Narutowicza 35a
21-500 Biała Podlaska
Kierownik
mgr inż. Janusz Bystrzyński
tel. 83 342 71 26
e-mail: j.bystrzynski@bwikwodkan.pl

Budowa i modernizacja systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Biała Podlaska

Źródło dofinansowania

Priorytet ZPORR:
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie ZPORR:
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

Uzasadnienie projektu

Sytuacja mieszkańców naszego miasta pod względem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na tle miast woj. lubelskiego jest szczególnie niekorzystna. Procentowy udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi około 82 % i jest o 12 % niższy niż średnia dla miast w województwie i ponad 16 % niższy niż w Chełmie i Lublinie. Niższy standard cywilizacyjny znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne. Prawie 10 % zamieszkałych lokali nie jest wyposażona w łazienkę, a odsetek mieszkań z których ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej wynosi zaledwie 79 % i jest zdecydowanie niższy niż w innych porównywalnych miastach.

Za szybką realizację sieci wodociągowej na osiedlach zlokalizowanych wokół lotniska przemawia realne zagrożenie spowodowane migracją plam związków ropopochodnych zlokalizowanych na lotnisku i w jego sąsiedztwie.

Modernizacja stacji wodociągowych jest nieunikniona i wynika z niedotrzymywania norm zawartości manganu w wodzie uzdatnianej przeznaczonej do picia. Renowacja nieszczelnych kanałów ściekowych ograniczy dopływ wód infiltracyjnych, które wymagają wielokrotnego przepompowywania w procesie przesyłu i oczyszczania ścieków i zmniejszają rezerwę hydrauliczną miejskiej oczyszczalni ścieków.

Nieszczelności kanałów ściekowych powodują również eksfiltrację ścieków i zanieczyszczanie wód pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

Budowa kanalizacji deszczowej ograniczy ilość ścieków opadowych z terenów dróg, parkingów, przedostających się do odbiornika bez oczyszczenia.

Cel projektu

Generalnym celem realizacji projektu jest zapewnienie możliwości zaopatrzenia w wodę o wymaganej jakości wszystkim mieszkańcom miasta Biała Podlaska oraz odbioru systemem kanalizacji i oczyszczenie w niezbędnym stopniu odprowadzanych ścieków. Projekt zostanie zrealizowany w mieście Biała Podlaska i służyć będzie mieszkańcom miasta oraz Gminy Wiejskiej Biała Podlaska.

Podjęte przez Spółkę BWiK "WOD-KAN" działania kompleksowo rozwiązują problemy gospodarki wodno - ściekowej w mieście Biała Podlaska dostosowując stan i funkcjonowanie infrastruktury komunalnej miasta do wymogów prawa polskiego i unii europejskiej. Eliminuje ewidentne zapóźnienia w dostępności mieszkańców do podstawowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz daje szansę zdecydowanej poprawy standardu cywilizacyjnego w naszym mieście i miejscowościach podmiejskich.

Poprzez realizację projektu odsetek mieszkańców miasta korzystających z miejskiej sieci wodociągowej winien wzrosnąć o ponad 10 %, a odsetek mieszkańców miasta odprowadzających ścieki do ogólnomiejskiego systemu kanalizacyjnego o około 11%, co potwierdza zbieżność inwestycji z celami ramowej Dyrektywy Wodnej zakładającej m.in. ochronę przed dalszą degradacją wód powierzchniowych i gruntowych. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia standardów wymaganych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG z 1991 roku dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych jak również w Dyrektywie Unii Europejskiej Nr 98/83EEC o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Projekt jest całkowicie zgodny z zadaniami realizacyjnymi wyznaczonymi przez "Strategie Rozwoju Miasta Biała Podlaska". Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu wód rzeki Krzny co jest szczególnie istotne wobec planów utworzenia Bialskiego Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego w dolinie Krzny i Klukówki. Wyposażenie naszego miasta w uporządkowaną kompleksową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną wpłynie na wzrost konkurencyjności regionu a tym samym może wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i okolicznych miejscowości. Możliwe stanie się podniesienie standardu życia mieszkańców, co może mieć również wpływ na sytuacje demograficzną i kształtowanie potencjału ludności Białej Podlaskiej i regionu.

Koszt projektu

Całkowity koszt kwalifikowany projektu został oszacowany na poziomie 31.000.000 PLN.

Założono następujące źródła finansowania kosztów projektu:

  • środki własne Spółki BWiK "WOD-KAN" 5.750.000 PLN, tj. 18,5 %
  • środki Miasta Biała Podlaska 2.000.000 PLN, tj. 6,5 %
  • dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23.250.000 PLN, tj. 75,0 %.

Galeria
Linki

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Projekt jest wielozadaniowym przedsięwzięciem inwestycyjnym obejmującym:

  • budowę 34,1 km wodociągów o średnicach od 100 do 400 mm,
  • budowę 37,2 km kanałów ściekowych o średnicach od 0,2 do 0,6 m,
  • budowę 2,5 km kanałów deszczowych o średnicy od 0,3 do 0,6 m,
  • modernizację stacji uzdatniania wody przy ul. Narutowicza i ul. Sitnickiej,
  • renowację 1,1 km. kanałów ściekowych o średnicach od 0,2 do 0,6 m.

Termin realizacji obejmuje lata 2004 - 2007.


↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.