deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Rozwoju Miasta

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa sali widowiskowo-sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Lokalizacja projektu

Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2008.12.17 - 2010.12.31

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Oś PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Planowany koszt całkowity projektu

7 357 603,38 zł

Wielkość dofinansowania

5 886 082,69 zł

Udział własny

1 471 520,69 zł

Cel projektu

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Biała Podlaska poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego. Cel wpisuje się w realizację celu głównego RPO WL "Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu". Cel pośredni projektu przyczynia się do realizacji celów szczegółowych RPO WL, w szczególności celu 3 (Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku) oraz celu 2 (Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju). Celem pośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Miasta Biała Podlaska oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Cel ten będzie realizowany poprzez:
- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Rozwój sportu dzieci i młodzieży szkolnej,
- Wzmacnianie prozdrowotnych zachowań społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych poprzez popularyzację sportu dla wszystkich,
- Poprawę estetyki miasta związanej z uporządkowaniem i zmodernizowaniem zaniedbanej przestrzeni publicznej.
Cel pośredni będzie możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji podstawowego celu bezpośredniego (szczegółowego) projektu, jakim jest poprawa stanu bazy sportowej miasta. Inne cele szczegółowe to stworzenie odpowiednich warunków do zajęć WF w szkole, umożliwienie uczniom i innym mieszkańcom trenowania różnych dyscyplin sportowych, stworzenie warunków do organizowania różnych zawodów i rozgrywek, stworzenie przestrzeni publicznej do organizowania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych w tej części miasta. Cel bezpośredni zgodny jest z celem osi priorytetowej VIII RPO WL (Infrastruktura społeczna), jakim jest podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania (z wyłączeniem przedszkoli) oraz zwiększenie dostępu mieszkańcówregionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Nawiązuje też bezpośrednio do celów Działania 8.2 (Infrastruktura szkolna i sportowa). Efektem społeczno-gospodarczym projektu (oddziaływaniem projektu) jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu oraz podniesienie konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, w szczególności sportowej. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia licznych - wymiernych i niewymiernych korzyści dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej, dla społeczności lokalnej i całego miasta Biała Podlaska, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Istotny jest wpływ projektu przede wszystkim na upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta, co wiąże się nie tylko z fizycznym funkcjonowaniem człowieka w środowisku przyrodniczym i społecznym, ale także z jego ochroną przed chorobami, utratą pracy zawodowej oraz poczuciem bezpieczeństwa w wartościach zarówno duchowych jak i materialnych. Oprócz tego szeroko rozumiany sport wpływa na gospodarczo-społeczną sytuację kraju nie tylko poprzez poprawę zdrowia i rozwój osobisty ludzi w każdym wieku, ale także poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i rozwijanie gospodarki (np. nowoczesne technologie wykorzystywane w sporcie).

Uzasadnienie projektu

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu przypadająca na 1 miejsce w obiekcie: 74,46 zł.
Przedmiotem opracowania jest budowa sali widowiskowo-sportowej ze stałą widownią dla 400 osób i z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami do sieci. Obiekt będzie jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, nie podpiwniczony, o maksymalnych zewnętrznych wymiarach bryły budynku 39,47x54,64 m. W powstałym obiekcie znajdą się dwa pomieszczenia dydaktyczne.
W ramach projektu wykonany zostanie także parking dla samochodów osobowych (9 miejsc postojowych) i autokarów (4 miejsca postojowe) oraz ciągi pieszo-jezdne i droga pożarowa wzdłuż granicy działki. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie w południowej części opracowywanego terenu.
powierzchnia zabudowy: 2219,5 m²
powierzchnia użytkowa: 2323,28 m²
kubatura: 21 751,1 m³
wysokość sali widowiskowo - sportowej nad boiskami: 8,05 m
powierzchnia utwardzonych dojść i dojazdów: 6274,7 m²
Przewidywane wyposażenie w infrastrukturę techniczną to:
- centralne ogrzewanie - przyłącze do miejskiej sieci co
- woda - z miejskiej sieci wodociągowej
- gromadzenie nieczystości stałych - wykorzystanie istniejącej osłony śmietnikowej
- instalacja elektryczna - projektowane przyłącze NN
- kanalizacja sanitarna - przyłącze do kanalizacji miejskiej
- kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji miejskiej
- wentylacja grawitacyjna - przewodami murowanymi (w sanitariatach wentylacja grawitacyjna wspomagana będzie wentylatorami kanałowymi mechanicznymi uruchamianymi przy włączaniu oświetlenia)
- wentylacja mechaniczna - z chłodzeniem powietrza w okresie letnim i z podgrzewaniem w okresie grzewczym.
Na arenie sportowej znajdą się:

  • Boisko główne do siatkówki o wymiarach 9,0 x 18,0 m, położone centralnie wzdłuż areny - linie gr. 5,0 cm w kolorze niebieskim, słupki do siatkówki usytuowane w gniazdach podłogowych wg. technologii wybranego producenta lub dostawcy.
  • Boisko główne do piłki ręcznej o wymiarach 20,0 x 40,0, położone centralnie wzdłuż areny - linie gr. 5 cm (linie bramkowe 8 cm) w kolorze pomarańczowym, bramki ustawione na podłodze.
  • Boisko główne do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97 x 23,77 m, położone centralnie wzdłuż areny - linie gr. 5,0 cm w kolorze zielonym, słupki do tenisa usytuowane w gniazdach podłogowych.
  • Boisko główne do koszykówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m, położone centralnie wzdłuż areny - linie gr. 5,0 cm w kolorze czarnym, tablice do koszykówki mocowane do konstrukcji jezdnej składanej mechanicznie.
  • Boisko treningowe do mini koszykówki - 3 szt. położone w poprzek sali, bez ograniczania liniami, tablice do koszykówki mocowane do słupa.

Projekt obejmuje również zakup i instalację wyposażenia do sali sportowej, które umożliwi uprawianie sportu na najwyższym poziomie. Dokonany będzie zakup tablicy interaktywnej - nowoczesnego narzędzia edukacyjnego, w które będzie wyposażona jedno z pomieszczeń dydaktycznych. Umożlwi ono prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie. Przeprowadzona będzie instalacja monitoringu w obiekcie (system kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku, pomieszczenie kontrolne w szkole), projekt obejmuje także działania promocyjne. Wybór technologii wykonania hali widowiskowo-sportowej zgodny jest ze standardami unijnymi oraz normami polskimi. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej. Roboty będą przeprowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną i wskazaniami inspektora nadzoru (używany sprzęt i materiały będą odpowiadać normom i przepisom prawa).

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje swoim oddziaływaniem teren całego miasta (około 60 tys. mieszkańców), a także gmin sąsiednich. W szkole są bardzo trudne warunki do przeprowadzania zajęć sportowych. Ilość obiektów sportowych w mieście jest znaczna, jednakże ich jakość i dostępność dla ogółu mieszkańców są niezadowalające. Obecnie bazę sportową miasta tworzą: stadion lekkoatletyczny, dwa stadiony piłkarskie (przy MKS Podlasie oraz WZWF AWF w Białej Podlaskiej), hala lekkoatletyczna (WZWF AWF ), pływalnie kryte (3), przyszkolne sale sportowe (19 obiektów), boiska do piłki nożnej (13), koszykowej (9), siatkowej (3) i ręcznej (8), korty tenisowe (8), siłownie (5). Największy kompleks obiektów sportowych znajduje się przy Wydziale Zamiejscowym Wychowania Fizycznego, jednakże ta imponująca baza sportowa służy przede wszystkim studentom AWF. Wybudowanie infrastruktury sportowej spełniającej odpowiednie wymagania stworzy prawidłowe warunki do masowego i kwalifikowanego uprawiania sportu i rekreacji. Wykonanie przedmiotowej inwestycji ma bezpośredni i zasadniczy wpływ na realizację celów strategicznych miasta, spełniając tym samym kryterium trafności na poziomie lokalnym. Projekt ten jest kluczowym rozwiązaniem dla projektodawcy, a jego realizacja priorytetowym zadaniem na lata 2008-2010. Niniejszy projekt spełnia kryterium trafności na poziomie regionalnym, gdyż ma znaczący wpływ na realizację celów strategicznych województwa, a przede wszystkim wpływa na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy (Priorytet 1). Poprzez wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Projekt wpływa też na poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego dzięki wpływowi na rozwój dużego ośrodka miejskiego.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.