deklaracja dostępności większa czcionka wysoki kontrast
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na poprawne działanie serwisu oraz na dostosowanie działania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Mariusz Stopa
tel. 83 341 69 69
e-mail: mariusz.stopa@bialapodlaska.pl
Mieczysław Najdychor
tel. 83 341 68 86
e-mail: mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl

Wspieranie edukacji młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych 2006-2007

Priorytet ZPORR:
2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie ZPORR:
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uzasadnienie projektu

Realizacja kolejnego etapu systemu pomocy stypendialnej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży z terenów wiejskich jest już i będzie bodźcem wymuszającym zmiany w procesie edukacji i upowszechniania się pełnego wykształcenia średniego. Szczyt lizboński szczególnie podkreślił potrzebę lepszego dostosowania systemu edukacji do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy i tym samym poprawy jakości zatrudnienia. Warunkiem spełnienia tego postulatu jest znaczący wzrost inwestycji w rozwój zasobów ludzkich. Zgodnie z polską strategią edukacji należy osiągnąć takie cele jak: podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych poprzez zapewnienie lepszego dostępu do edukacji oraz poprawa jakości edukacji. Lepszy dostęp do edukacji w założeniu przyjęcia zasady równości szans, tj. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych miasto-wieś. Do szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym uczęszcza coraz więcej uczniów z terenów wiejskich. Spowodowane jest to również poprzez realizację od dwóch lat projektów stypendialnych, które w znaczący sposób przyczyniają się do upowszechnienia wśród młodzieży wiejskiej nauki na poziomie ponadgimnazjalnym w szkołach kończących się egzaminem dojrzałości. Podobnie będzie w roku szkolnym 2006/2007, być może odsetek uczniów z terenów wiejskich będzie jeszcze większy. Wsparcie młodzieży wiejskiej przyczyni się do wyboru przez nią szkoły kończącej się egzaminem dojrzałości , zmniejszy ryzyko przerwania lub zaniechania podjęcia obowiązku nauki tylko z przyczyn materialnych. Niski poziom osiągnięć edukacyjnych jest jedną z głównych barier wzrostu gospodarki i promocji zatrudnienia w kraju, ale także naszym regionie. Zmiana takiego stanu rzeczy jest konieczna, a możliwa do osiągnięcia dzięki wdrażaniu różnego rodzaju programów pomocowych w tym programu stypendialnego wyrównującego szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej.

Bariery:
Barierami geograficznymi są spore odległości między szkołą w Białej Podlaskiej, a miejscem zamieszkania uczniów. Bariery ekonomiczne to niskie dochody rodzin, jak pokazują poprzednie lata realizacji projektów stypendialnych ubustwo rodzin się jeszcze pogłębia, coraz więcej rodzin wykazuje dochody poniżej 250 zł. Natomiast ceny biletów miesięcznych, koszty zakwaterowania w bursie i internacie wzrastają z roku na rok. Bariery osobiste wiążą się z niską motywacją do nauki i poczuciem niższej wartości młodzieży ze wsi w stosunku do rówieśników z miast. Barierą będzie też wykształcenie; młodzież wiejska z uwagi na ubóstwo swojej rodziny wybiera szkołę zawodową, gdzie wypłacane jest wynagrodzenie za zajęcia praktyczne lub nie wybiera dalszej nauki w ogóle, zasilając tym samym szeregi bezrobotnych i to bezrobotnych bez konkretnego zawodu. Udzielona pomoc szczególnie terazw formie finansowej pozwoli uczniowi zakupić bilet miesięczny, pokryć koszty związane z zakupem podręczników i przyborów szkolnych, zakwaterowania w bursie czy internacie, zakupu posiłków w stołówce szkolnej. Dofinansowanie przyczyni się zatem do zniwelowania ryzyka wykluczenia ze społeczności klasowej lub szkolnej osoby ubogiej. Uczeń z rodziny o niskich dochodach będzie mógł pokryć czesne w szkole niepublicznej i dokończyć bez przeszkód edukację na poziomie ponadgimnazjalnym. Zmniejszy się też ryzyko porzucenia szkoły lub wybrania szkoły zawodowej. Wsparcie nieco zminimalizuje różnice materialne pomiędzy młodzieżą ubogą a bogatą, zmotywuje do kontynuowania nauki w szkole dającej możliwość uzyskania matury, podjęcia studiów lub pracy, wyzwoli poczucie własnej wartości, pewności siebie ukształtuje postawę otworzenia się w przyszłości na innych, zbudowania właściwej hierarchii wartości, wyzwoli poczucie solidaryzmu społecznego i potrzeby pomocy innym. Likwidacja ww. barier i realizacja programu stypendialnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpływa już na upowszechnienie pełnego wykształcenia średniego wśród młodzieży z terenów wiejskich i znacznie przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych.

Charakter realizowanego wsparcia w roku szkolnym 2006/2007 to wypłata stypendiów w formie finansowej. Uczeń otrzyma bezpośrednio określoną kwotę, za którą będzie mógł dokonać zakupów pozwalających spokojnie utrzymać się w Mieście Biała Podlaska podczas nauki. Taki rodzaj pomocy zapewni możliwość wyboru przez ucznia najbardziej optymalnej dla niego formy pomocy, natomiast kontrola ze strony szkoły polegała będzie na sprawdzaniu obecności ucznia w szkole na zajęciach. Przestanie być problemem zgromadzenie wcześniej dokumentów księgowych, a dopiero później wypłata stypendiów. Będą one wypłacane na bieżąco po otrzymaniu środków z Instytucji Wdrażającej. Stypendium ma służyć wyłącznie uczniowi i stanowić pomoc w uzyskaniu pełnego wykształcenia średniego.

Zasięg projektu:
Projekt obejmuje uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Miasta Biała Podlaska, zamieszkujących tereny wiejskie, posiadających trudną sytuację materialną.

Akcja informacyjna, a zarazem promująca program odbywać się będzie na terenie szkół ponadgimnazjalnych, Urzędu Miasta Biała Podlaska, a także w środowiskach lokalnych uczniów którym przyznano stypendia.

Koszt projektu

402 000 - stypendia wypłacane uczniom szkół ponadgimnazjalnych (402 uczniów po 1000 zł)

16 552,99 - koszty dodatkowe poniesione przy realizacji projektu (przeprowadzenie audytu, zakup materiałów promocyjnych oraz zakup komputera, oprogramowania i drukarki)

Beneficjenci
Ostateczni beneficjenci to uczniowie 7 szkół publicznych i 2 szkół niepublicznych, ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości z terenu Miasta Biała Podlaska. Są to uczniowie zamieszkujący tereny wiejskie.

Dokumenty do pobrania

Linki

Serwis Urzędu Miasta Biała Podlaska
Serwis ZPORR prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Serwis ZPORR prowadzony przez Lubelski Urząd Wojewódzki
Serwis ZPORR prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Serwis funduszy strukturalnych proqwadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Lokalizacja i opis projektu

Projekt niniejszy jest trzecim projektem dotyczącym wyrównywania szans edukacyjnych. Realizacja zmierza do upowszechnienia pełnego wykształcenia średniego. Celem szczegółowym będzie udzielanie wsparcia dla uczniów pochodzących z rodzin o najniższych dochodach, ale uczniów którzy w roku szkolnym 2005/2006 osiągali najlepsze wyniki w nauce. Naszymi przedsięwzięciami w realizacji projektu będzie:

  1. rekrutacja stypendystów spośród najuboższych z terenów wiejskich do wyczerpania środków,
  2. wypłata stypendiów w formie finansowej,
  3. promocja kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

W ramach projektu zostanie wspartych, zakładanych przez nas jako ostatecznych beneficjentów - 402 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenach wiejskich, a uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Biała Podlaska. Udzielona pomoc i wsparcie (szczególnie w roku szkolnym 2006/2007 w formie finansowej) zmotywuje młodzież do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, pozwoli kontynuować naukę na studiach wyższych i będzie bodźcem w realizacji aspiracji zawodowych.

Okres realizacji od 2006.07.01 do 2007.08.31.

↩ wróć do listy projektów
© 2006-2022 Urząd Miasta Biała Podlaska
Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.