Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2019

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

9 795 314,26 zł

Wartość dofinansowana

6 769 119,61 zł

Udział własny

3 026 194,65 zł

Zakres projektu

Projekt polega na przygotowaniu 19,5 ha terenów inwestycyjnych położonych na terenie byłego lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej. Inwestycja obejmuje:

  1. Budowę magistralnej sieci ciepłowniczej od komory K-2.II.2 prowadzącej na teren lotniska o średnicy 2Dn200mm z przejściem pod torami kolejowymi ok. 510 mb, odcinka sieci od granicy strefy do projektowanej drogi wewnętrznej o średnicy 2Dn200mm i długości ok 220 mb, wymianie istniejącej sieci kanałowej 2Dn150mm doprowadzającej czynnik grzewczy z ciepłowni miejskiej do komory K-2.II.2 ok. 330 mb;
  2. Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przejściem pod torami kolejowymi prowadzącej na teren lotniska od ul. Sidorskiej - kanalizacja sanitarna PVC średnica 400 mm długości ok 1320 m wraz z przepompownią ścieków średnica 1600 mm i kanałem tłocznym średnica 160 mm długość ok 420 m; sieć wodociągowa PE o średnicy 225 mm i długości ok 1730 m. Sieć wodna i sanitarna zostanie poprowadzona wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej;
  3. Budowę kanału technologicznego;
  4. Budowę drogi wewnętrznej o szerokości 7 m i długości ok 1 330 m, posiadającej oświetlenie. Droga będzie się składała z dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku;
  5. Budowę kanalizacji deszczowej (kanał deszczowy - średnica 500 mm, długość ok 1100 m), na potrzeby odwodnienia przyszłych inwestycji;
  6. Zagospodarowanie otoczenia.
© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018