Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2020

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

14 735 040,00 zł

Wartość dofinansowana

12 524 784,00 zł

Udział własny

2 210 256,00 zł

Opis projektu

Projekt obejmuje:

 1. Utworzenie pieszo-rowerowej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Krzny, o łącznej długości 11,5 km. Początek ścieżki wyznaczono w m. Porosiuki na terenach należących do Gminy Biała Podlaska, następnie terenami należącymi do Gminy Miejskiej Biała Podlaska do niezagospodarowanego obecnie obszaru, położonego w sąsiedztwie stawów we wschodniej części miasta. Ścieżka przebiegać będzie głównie poprzez tereny zielone. Inwestycja obejmuje m.in.:
  • budowę ścieżek i chodników;
  • przebudowę przejścia dla pieszych i budowę dwóch przejazdów przez drogi publiczne;
  • budowę przejścia pod mostem na Klukówce pozwalającego na bezpieczne przekroczenie drogi krajowej nr 2;
  • budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Klukówce w rejonie stawów;
  • budowę infrastruktury szlaku – m.in. platformy widokowe (budowa czterech wyniesionych obiektów obserwacyjno-widokowych – platformy widokowej, ścieżki wśród drzew w parku edukacyjnym, wiaty do obserwacji migrujących ptaków, platformy widokowej – czatowni w rejonie stawów), podest drewniany, wiaty, osłony przenośnych toalet, obiekty małej architektury, stacje naprawy rowerów, slip kajakowy;
  • budowę infrastruktury technicznej – m.in. oświetlenie, monitoring i infrastrukturą teletechniczna - punkty dostępowe hot-spot w wybranych lokalizacjach;
  • budowę infrastruktury obsługującej szlak – drogi dojazdowe, parkingi;
  • oznakowanie szlaku turystycznego oraz wyposażenie szlaku w tablice informacyjne wg. opracowanego programu edukacyjnego o tematyce przyrodniczej.
  Włączenie w obręb szlaku atrakcyjnego przyrodniczo terenu w pobliżu stawów na Białce. Projekt przewiduje budowę miejsc postojowych i ciągów pieszych i jezdnych. W rejonie stawów zlokalizowana będzie platforma służąca do obserwacji ptaków z ukrycia. Teren zostanie wyposażony w tablice edukacyjne i mapowe, wiaty, obiekty małej architektury, hotele dla owadów.
 2. Budowę letniego pawilonu edukacji przyrodniczej przy ul. Żurawiej.
 3. Utworzenie parku edukacyjnego - miejsca służącego edukacji przyrodniczej na obecnie zaniedbanym terenie położonym w centrum miasta, w sąsiedztwie Zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów. W parku edukacyjnym przewidziano budowę stalowo-drewnianej konstrukcji - ścieżki wśród drzew - umożliwiającej spacer na wysokości 5 m, z wieżą widokową skierowaną w stronę rzeki na wys. 10 m. U podnóża wieży zaplanowano przestrzeń edukacyjną dla dzieci z elementami do nauki poprzez zabawę. Park zostanie wyposażony w tablice edukacyjne, obiekty małej architektury, a także skrzynki dla ptaków i nietoperzy.
 4. Utworzenie serwisu internetowego dla produktu turystycznego, jaki powstanie w wyniku realizacji projektu.
 5. Utworzenie audioprzewodnika – aplikacji na urządzenia mobilne, służącej łatwemu korzystaniu z obiektów.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018