Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2019 - 2021

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Projekt realizowany w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych

Koszt całkowity projektu

18 409 080,00 zł

Wartość dofinansowana

11 725 000,00 zł

Udział własny

6 684 080,00 zł

Zakres projektu

Projekt obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie i adaptacji budynku przy ul. Brzeskiej 41 wraz z otoczeniem oraz na remoncie, konserwacji i adaptacji zabytkowego budynku kordegardy, obecnie siedziby Galerii Podlaskiej. W projekcie zaplanowano także zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby działalności BCK.

W budynku przy ul. Brzeskiej 41, który aktualnie nie jest zajmowany przez BCK, planuje się gruntowną przebudowę (w tym wymianę instalacji wewnętrznych) , dobudowę nowego skrzydła i adaptację na potrzeby działalności kulturalnej. Na dolnej kondygnacji planowane jest utworzenie galerii wystawienniczej i małej Sali koncertowej na 100 osób. Na górnej kondygnacji istniejącego budynku powstanie sala edukacji baletowej, plastycznej i muzycznej (montaż systemu przesuwnych ścian i zakupy wyposażenia). Budynek zostanie rozbudowany w kierunku zachodnim – w nowej części powstanie sala widowiskowo – teatralna (duża scena z oświetleniem, nagłośnieniem, osprzętem pracy scenicznej, ekranami, windą techniczną, systemem toalet i garderobami z natryskami wraz z widownią na około 400 widzów. Zaplecze techniczne stanowić będą pracownie krawiecka, rekwizytornia i stolarnia. Przewiduje się zagospodarowanie zieleni oraz modernizacje ciągów pieszych i miejsc postojowych w otoczeniu budynku a także budowę małej architektury.

W budynku Galerii Podlaskiej przewiduje się prace konserwatorskie remontowe zewnętrznej części obiektu, remont i przebudowę wnętrza (w tym wymianę instalacji), dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację otoczenia (ciągi piesze i zieleń). Ponadto planuje się zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby ekspozycji.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018