Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 - 2019

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7: Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Koszt całkowity projektu

20 793 910,96 zł

Wartość dofinansowana

16 421 215,64 zł

Udział własny

4 372 695,32 zł

Zakres projektu

Projekt obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowych budynkach zespołu zamkowo – parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej oraz ich otoczeniu, w tym:

  • przebudowę układu komunikacyjnego (przebudowa mostu na głównym wjeździe na teren założenia, budowa i przebudowa ciągów jezdnych i pieszych wewnątrz założenia oraz budowa mostu koszarskiego z bramą koszarską - wejścia pieszego od strony zachodniej),
  • odtworzenie części fortyfikacji ziemnych, uczytelnienie rawelinu oraz skarp fosy w ramach rewaloryzacji zabytkowego założenia,
  • modernizację amfiteatru (budowa zadaszenia wraz z konstrukcją stalową i cięgnami, poprawa warunków akustycznych, zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym- podnośnik nożycowy, modernizacja sceny, remont zaplecza amfiteatru wraz z wymianą reżyserki),
  • przebudowę, prace konserwatorskie, adaptację i remont budynków wykorzystywanych przez Muzeum Południowego Podlasia: wieży głównej z szyją, budynku oficyny zachodniej – części północnej, budynku oficyny zachodniej z wieżyczką, kaplicy i wieżyczki wschodniej, w tym wymianę i budowę instalacji wewnątrz budynków (m.in. elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, c.o., wentylacji i klimatyzacji, systemu alarmowego, inst. przeciwpożarowej, nadzoru wizyjnego, budowę windy w budynku wieży głównej), konserwację zdobień w wieżyczce zachodniej i wschodniej,
  • przebudowę i budowę sieci technicznych na terenie założenia (w tym budowę wodociągu tj. rur i hydrantów na potrzeby doprowadzenia wody do budynków znajdujących się na terenie założenia oraz na cele ochrony przeciwpożarowej założenia (doprowadzenie spoza obiektu zabytkowego – z pasa drogowego ul. Zamkowej), uzupełnienie i integrację systemu monitoringu wizyjnego na terenie założenia).

W ramach projektu zaplanowano także zakup wyposażenia i sprzętu (w tym multimedialnego) oraz oprogramowania na potrzeby działalności Muzeum Południowego Podlasia.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018