Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
Dział Inwestycji

ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska
Jacek Adamski
tel. 83 342 58 99 w. 152
e-mail: j.adamski@pecbp.pl

Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW
(5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2018 – 2019

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Koszt całkowity projektu

30 535 250,00 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

13 847 310,00 zł

Wartość dofinansowana

10 556 400,00 zł

Udział własny

19 978 850 zł (w tym: 11 000 000 zł pożyczka z NFOŚiGW)

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW, która zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie poniższych wskaźników rezultatu:

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 47 258 ton równoważnika CO2;
 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 106 370 MWht/rok

Nowa ciepłownia opalana biomasą, wykonana zostanie przy zastosowaniu kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego.

Ciepłownia o łącznej mocy zainstalowanej 17 MWt oparta będzie na dwóch kotłach z rusztem ruchomym:

 • Kocioł o mocy 5 MWt – z uwagi na przewidywane warunki jego pracy umożliwiające odzysk ciepła utajonego poprzez kondensację wilgoci zawartej w spalinach, współpracował będzie z mokrym układem oczyszczania spalin;
 • Kocioł o mocy 12 MWt – wyposażony będzie w suchy system odpylania spalin, oparty o wysokosprawne skuteczne urządzenia odpylające (elektrofiltr).

W ramach Inwestycji planowana jest zabudowa

 1. nowego budynku ciepłowni z zapleczem socjalnym dla obsługi;
 2. dwóch kotłów wodnych na biomasę o mocy w cieple 5 MWth + 12 MWth ;
 3. układów oczyszczania spalin
  • dla kotła 5MWth - mulitcyklon + ekonomizer kondensacyjny wraz z systemem oczyszczania wody;
  • dla kotła 12MWth - elektrofiltr lub filtr tkaninowy;
 4. układu pompowego i uzdatniania wody;
 5. zabudowy odgazowywacza katalitycznego umożliwiającego skuteczne całoroczne odgazowanie wody sieciowej (w tym przy niższych temperaturach wody kotłowej w okresie letnim);
 6. przenośników zasilających każdy z kotłów oddzielnie;
 7. buforowego magazynu biomasy z ruchomą podłogą pojemności zapewniającej 3 do 5-dniowe magazynowanie biomasy przy nominalnym obciążeniu Przedsięwzięcia;
 8. placu magazynowego z wiatą na paliwo (biomasę)
 9. podjazdu i placu manewrowego;
 10. ładowarki teleskopowej o wysokości podnoszenia co najmniej 5m i pojemności łyżki co najmniej 2m3 ;
 11. budowy instalacji p.poż ze zbiornikiem o poj. ok. 500m3;
 12. niezbędnych towarzyszących prac budowlanych.

Nowa ciepłownia biomasowa będzie pracować równolegle z istniejącą ciepłownią węglową K1, zastępując ją funkcjonalnie w całości w okresie letnim i w około 60% w sezonie grzewczym.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018