Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Termomodernizacja budynku warsztatów
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2016 - 2019

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego

Planowany koszt projektu

2 288 371,46 zł

Wielkość dofinansowana

1 455 431,80 zł

Udział własny

832 939, 66 zł

Zakres projektu

Projekt obejmuje zarówno poprawę parametrów cieplnych budynku (m.in. wymianę konstrukcji i docieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki) jak i wymianę przestarzałych i nieefektywnych systemów centralnego ogrzewania. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia odnawialnych źródeł energii, w tym instalację fotowoltaiczną oraz dwie pompy ciepła. Ponadto zostanie wdrożony system zarządzania energią. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku wyniesie ponad 80%, dzięki czemu miasto będzie ponosić mniejsze koszty jego utrzymania a poprzez ograniczenie strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018