Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych
w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2016 - 2019

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna,
Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

Planowany koszt projektu

3 829 267,10 zł

Wielkość dofinansowana

2 712 977,83 zł

Udział własny

478 760,80 zł

Zakres projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane w pięciu budynkach. Będą to dwa budynki ZSZ nr 1 - budynek szkoły przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz budynek warsztatów przy ul. Warszawskiej oraz trzy budynki ZSZ nr 2 przy ul. Brzeskiej - budynek szkoły, budynek warsztatów (główny) i budynek działu samochodowego. Ponadto, przy ul. Brzeskiej zostanie wybudowany plac manewrowy, który będzie służył praktycznej nauce zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Wszystkie budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto zakupi również nowoczesne wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej. Zakupy sprzętu zostały zaplanowane we współpracy z pracodawcami, którzy rekomendowali wyposażenie przeznaczone do zakupu celem dostosowania oferty szkoły do wymagań rzeczywistego środowiska pracy.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018