Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 30
21-500 Biała Podlaska
Elżbieta Chodyka
tel. 83 341-64-92
e-mail: szp5bp@o2.pl

Znam więc lubię!

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

20017.04.01 - 2019.06.30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Planowany koszt projektu

442 547,50 zł

Wielkość dofinansowana

419 025,00 zł

Udział własny

23 522,50 zł

Cel projektu

Celem projektu jest wspieranie rozwoju psycho-fizycznego, rozwój kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki, poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów oraz wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK 12 nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Ponadto uczniowie otrzymają wsparcie specjalistyczne wpływające na poprawę wyników w nauce i funkcjonowanie w środowisku szkolnym. W ukierunkowaniu w wyborze przyszłego profilu szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu pomoże im doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zakres projektu

Aby zrealizować cel projektu zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i matematyki. Przeprowadzone zostaną również zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim, rosyjskim, niemieckim) za pomocą różnych technik: projekt (kolaż, film), e-twinning, dyskusja, praca nad tekstem, słuchanie, ćwiczenia gramatyczne czy wykorzystanie narzędzi multimedialnych. Zorganizowane zostaną także zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Będą to: “Ciekawa biologia” - rozwijanie zainteresowań biologicznych, powtarzanie i utrwalanie wiadomości, “Z biologią na ty” warsztaty biologiczno-przyrodnicze - rozwijanie zainteresowań poprzez obserwację otaczającego świata za pomocą eksperymentów, doświadczeń i zajęć terenowych, Praktyczne zastosowanie MS Excel - do rozwiązywania zadań z matematyki, a także zajęcia z chemii, matematyki i fizyki. W programie zaplanowano również zajęcia specjalistyczne, tj: zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, terapia kranio-sakralna, zajęcia z terapii logopedycznej, socjoterapia. Oprócz wymienionych odbędą się również zajęcia z informatyki dla uczniów z orzeczeniami i opinią PPP oraz seria zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego “Rozwijamy skrzydła - planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej”. Dla nauczycieli zostały przygotowane szkolenia i warsztaty, m.in.: Szkolenie TIK zapoznające z nowym sprzętem i oprogramowaniem.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018