Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 30
21-500 Biała Podlaska
Elżbieta Chodyka
tel. 83 341-64-92
e-mail: szp5bp@o2.pl

Mogę więcej!

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.04.01 - 2019.06.30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.2. Kształcenie ogólne

Planowany koszt projektu

961 000,00 zł

Wielkość dofinansowana

892 750,00 zł

Udział własny

68 250,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Mogę więcej!” jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W projekcie ważną rolę odgrywa zwiększenie możliwości rozwoju psycho-fizyczno-społecznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie narzędzi TIK i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej do końca trwania projektu. Wsparcie specjalistyczne wpłynie na poprawę funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki szkoleniom nauczyciele wykorzystają narzędzia TIK na zajęciach i przygotują się do prowadzenia zajęć skierowanych do uczniów z dysfunkcją mowy.

Zakres projektu

Cele zrealizowane zostaną w pierwszej kolejności poprzez zajęcia rozwijające. Będą one przeprowadzone w budynku szkoły przez własną wykwalifikowaną kadrę. Dla rozwoju inteligencji matematycznej i logicznej zostaną przeprowadzone zajęcia “Mała Mensa”, a zajęcia “Mędrca szkiełko i oko, czyli jak postrzegamy przyrodę” będą realizowały zadanie jakim jest skłanianie do samodzielnego poznawania świata przyrody. Oprócz tego zrealizowane zostaną także zajęcia z matematyki i języka angielskiego. W programie zawarto również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego oraz zajęcia specjalistyczne: muzykoterapia z arteterapią, terapia logopedyczna, zajęcia wspomagające rozwój dziecka - skierowane do uczniów niepełnosprawnych, terapia kranio-sakralna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, “Małymi kroczkami” zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój ucznia z normą intelektualną o nieharmonijnym rozwoju. Oprócz tego w szkole odbywać się będą również zajęcia specjalistyczne, m.in. terapia metodą Tomatisa oraz integracja sensoryczna. W ramach projektu przeszkoleni zostaną nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5. Będą to przede wszystkim: kurs posługiwania się tablicą interaktywną, diagnostyka i terapia neurologopedyczna oraz terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018