Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej

ul. Sportowa 7
21-500 Biała Podlaska
Monika Owczaruk
tel. 83 341-67-95
e-mail: sp3@org.bialapodlaska.pl

Szkoła kopalnią diamentów/Shool diamonds mine

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.08.01 - 2019.07.31

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Planowany koszt projektu

1 725 736, 82 zł

Wielkość dofinansowana

1 497 016,82 zł

Udział własny

228 720,00 zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej poprzez zwiększenie dostępu do kształcenia ogólnego dobrej jakości. W projekcie zwrócono również uwagę na rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres projektu

Aby zrealizować cele założone na początku, należało zaplanować szereg działań wpływających na jakość kształcenia. Wśród tych działań znalazły się zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje kluczowe. W programie uwzględniono również podniesienie kompetencji nauczycieli, wsparcie psychologa dla rodziców uczniów oraz doposażenie pracowni komputerowej i przyrodniczej. Wśród zajęć rozwijających kompetencje kluczowe znalazły się zajęcia przyrodniczo-komputerowe, matematyczno-językowe, matematyczno-przyrodnicze oraz języki: niemiecki i rosyjski. Wśród zajęć specjalistycznych wyróżnić należy: zajęcia socojoterapeutyczne, integracyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz wsparcie psychologa.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018