Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bohaterskich Lotników Podlasia
w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 8
21-500 Biała Podlaska
Ewa Korolczuk
tel. 83 341-67-65
e-mail: sp2bp2@poczta.onet.pl

Od węgielka do diamentu

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.08.01 - 2019.07.31

Źródło dofinansowania

Środki wspólnotowe, budżet państwa

Planowany koszt projektu

1 651 489,30 zł

Wielkość dofinansowana

1 455 964,30 zł

Udział własny

195 525,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Od węgielka do diamentu” jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważne jest również zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wśród celów szczegółowych wyróżnić możemy wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów o treści nie zawarte lub pobieżnie omawiane w ramach zajęć lekcyjnych. Innym ważnym aspektem jest również podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów w ramach wybranych, najpotrzebniejszych obszarów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz organizowanie zajęć specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych. Na uwagę zasługują również cele: podniesienie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu oraz doposażenie pracowni przyrodniczej i komputerowej zgodnie z katalogiem MEN i zdiagnozowanymi potrzebami.

Zakres projektu

W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia wg autorskich programów pozwalających na efektywniejsze przekazywanie wiedzy uczniom. Aby uczniowie efektywniej przyswajali nauczane treści zostaną zakupione pomoce naukowe. W programie przewidziano zajęcia matematyczno-językowe, przyrodniczo-komputerowe z elementami programowania, -przyrodniczo-matematyczne, językowo-komputerowe z elementami programowania oraz z języka rosyjskiego i niemieckiego. Poza tymi zajęciami w ramach realizacji założonych celów zostaną przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem multimedialnego programu psychoedukacyjnego, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne. Dla wsparcia uczniów niepełnosprawnych odbęda się m.in. zajęcia gimnastyka korekcyjna. W celu podniesienia kompetencji nauczycieli zostaną przeprowadzone szkolenia: TIK, PREZI bezpieczeństwo w sieci, Arkusz kalkulacyjny i bazy danych, Wykorzystanie programów graficznych w nauczaniu, Zdalna edukacja i nowoczesne TIK w nauczaniu, Techniki szybkiego uczenia się i metody eksperymentu, Neurodydaktyka. Dla poprawienia jakości kształcenia zaplanowano również zakup sprzętu do pracowni przyrodniczej i pracowni komputerowej. Doposażenie zgodne z katalogiem MEN i zdiagnozowanymi potrzebami szkoły.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018