Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. F. Żwirki i S. Wigury
w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 71
21-500 Biała Podlaska
Anna Sawczuk
tel. 83 341-67-73
e-mail: zsz2bp@o2.pl

Fachowcy z Brzeskiej!

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska/Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury
w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2017.05.01 - 2019.09.30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe

Planowany koszt projektu

3 494 331,97 zł

Wielkość dofinansowana

3 139 721,97 zł

Udział własny

354 610,00 zł

Cel projektu

Celem projektu “Fachowcy z Brzeskiej!” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i jego lepsze dostosowanie do wymogów rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki, poprzez doposażenie szkół, przeszkolenie 25 nauczycieli zawodu, organizację staży lub praktyk u pracodawców, realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych. Zajęcia te umożliwią uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych, które zwiększą szanse na zatrudnienie 186 uczniów i uczennic. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do zmniejszenia zdiagnozowanych problemów: niskiej rangi i negatywnego postrzegania w społeczeństwie edukacji zawodowej, niedostatecznego przygotowania praktycznego absolwentów do wykonywania zawodu oraz niedostosowanie bazy dydaktycznej do rzeczywistego środowiska pracy. Projekt “Fachowcy z Brzeskiej!” pozwala na kompleksową realizację wskazanego celu, zarówno poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, przeszkolenie nauczycieli zawodów, jak i nabywanie przez uczestników i uczestniczki projektu kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, czy praktyczne umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu z jakim mogą spotkać się w zakładzie pracy.

Zakres projektu

W projekcie “Fachowcy z Brzeskiej!” przewidziano szereg działań mających na celu poprawę sytuacji ZSZ nr 2. Zaplanowano 186 staży lub praktyk u pracodawców z terenu województwa lubelskiego w branżach zgodnych z kierunkiem kształcenia uczestników projektu lub pokrewnych w okresie wakacyjnym w latach realizacji projektu (2017-2019). Dzięki stażom u pracodawców, kursom: Międzynarodowego Mistrza Spawalnika oraz Montażysty Rusztowań Budowlanych, szkoleniom: Aktywizujące Metody i techniki w kształceniu zawodowym oraz z Zakresu Odnawialnych Źródeł Energii i budownictwa pasywnego zostaną podwyższone umiejętności praktyczne nauczycieli zawodu. Aby poprawić znajomość języka angielskiego branżowego oraz pozaprogramowych umiejętności zawodowych każdy z uczestników programu weźmie udział w dodatkowych zajęciach specjalizacji zawodowych (2 semestry - 120h lub 3 semestry - 180h) oraz dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia (2 semestry - 26h lub 3 semestry - 46h) Poprawie jakości kształcenia zawodowego sprzyjać będzie również uzupełnienie wyposażenia i sprzętu pracowni i warsztatów dla ośmiu zawodów (łącznie 20 pracowni warsztatów ZSZ nr 2).
Będą to głównie sprzęty komputerowe, wyposażenie typowe dla rodzaju pracowni, oprogramowanie komputerowe czy pomoce dydaktyczne.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018