Projekt współfinansowany z dotacji celowej Wojewody Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowa ulicy Armii Krajowej w Białej Podlaskiej
na odcinku od skrzyżowania z ulica Janowską
do skrzyżowania z ulicą A. Fieldorfa
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

03.2016 – 12.2016

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.
Dnia 17 marca 2016 r. została zawarta umowa nr 141 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Biała Podlaska w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 r.

Koszt całkowity projektu

4 911 552,06 zł

Koszt kwalifikowalny projektu

3 132 756,64 zł

Wielkość dofinansowania

1 566 378,32 zł

Udział własny

3 345 173,76 zł

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Opis projektu

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowane 340m drogi gminnej klasy Z z dwoma pasami ruchu w dwóch kierunkach (4x3,5m) oddzielonymi szerokim na 4m pasem zieleni. W ramach inwestycji zostaną wykonane, m.in.: dwa skrzyżowania z drogami gminnymi oraz jedno typu rondo z drogą wojewódzką i gminną; dwukierunkowa ścieżka rowerowa, oddzielona od jezdni poboczem szerokości 2-5m; chodniki; 2 zatoki autobusowe przylegające do chodnika; parking przydrożny; przejścia dla pieszych wyposażone w wyspy dzielące; kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia terenu; rozbiórka kolidujących obiektów budowlanych.

Długość odcinka objętego projektem: 0,34km - budowa (ul. Armii Krajowej), 0,12km - (ul. Okopowa – roboty związane z przebudową skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Janowską /budowa ronda/), 0,13km – ul. Janowska (roboty związane z budową ronda);

kategoria drogi – droga klasy Z, 2x2 pasy ruchu;
prędkość projektowa - v = 50 km/h;
przyjęta kategoria ruchu – KR4;
nośność nawierzchni - 115 kN/oś;
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, przekrój 2x2, szerokość 2x7m (ul. Armii Krajowej) oraz przekrój 1x2, szerokość zmienna od 6 do 7m (ul. Okopowa);
chodniki z kostki betonowej, szerokość zmienna, od 2 do 3m;
ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokość 2m;
odwodnienie – za pomocą kanalizacji deszczowej;
Oświetlenie – usytuowane w pasie dzielącym jezdnie.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018