Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej
w mieście Biała Podlaska

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2009-07-20 - 2015-09-30

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
OŚ PRIORYTETOWA V: TRANSPORT
Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy

Planowany koszt całkowity projektu

8 497 067,87 zł

Wielkość dofinansowania

3 587 850,00 zł

Udział własny

4 909 217,87 zł

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu pn. „Przebudowa ulic Lubelskiej oraz Terebelskiej w Mieście Biała Podlaska” było podniesienie dostępności komunikacyjnej Miasta Biała Podlaska w skali regionalnej i lokalnej oraz poprawa warunków do rozwoju gospodarczego i mobilności mieszkańców. Projekt był zorientowany na przełamanie jednej z głównych barier rozwojowych miasta i regionu - niskiej jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych, i będzie narzędziem realizacji celów RPO WL 2007-2013. Cel nadrzędny projektu jest zgodny z celem Osi Priorytetowej V RPO WL 2007-2013, jakim jest „poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny” oraz celu działania 5.1 Regionalny układ transportowy – „usprawnienia powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym”. Osiągnięcie celu nadrzędnego było możliwe poprzez realizację szeregu celów szczegółowych, do których należą:
- wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych;
- poprawa jakości i standardu infrastruktury drogowej;
- skrócenie czasu przejazdu przez miasto oraz ograniczenie zjawiska kongestii;
- ograniczenie emisji spalin i hałasu do środowiska;
- obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów.

Uzasadnienie projektu

Objęte projektem ulice stanowią drogi wylotowe z miasta w układzie północ – południe i są bardzo ważnym elementem systemu komunikacyjnego Białej Podlaskiej. Ulica Lubelska leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812, ulica Terebelska to droga powiatowa, łącząca się z drogą krajową nr 2. Oba odcinki są znacząco obciążone ruchem samochodowym. Istniejące połączenia nie są w stanie obsłużyć przepływu ruchu drogowego, w tym tranzytowego, jaki się na nim koncentruje i zapewnić sprawnej komunikacji. Szczególnie zauważalny, wzmożony ruch samochodów ciężarowych, utrudnia bezpieczne i płynne poruszanie się użytkowników ul. Lubelskiej. W przyszłości ruch będzie regularnie wzrastał, problemy będą się nasilać i wpływać negatywnie na mobilność mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto. Niefunkcjonalność skrzyżowań drogowych oraz przecinający ulicę Lubelską przejazd kolejowy dodatkowo utrudnia i wydłuża podróż tym odcinkiem drogi, który stanowi wąskie gardło w transporcie międzywojewódzkim. Kolejnym problemem był zły stan techniczny dróg, który prowadził do podwyższenia kosztów eksploatacji pojazdów i wpływał na poziom bezpieczeństwa podróżnych. Niedostosowanie parametrów technicznych drogi do natężenia ruchu powodowało przyspieszoną degradację ulic. Według przeglądów rocznych z ostatnich lat oraz według przeglądu pięcioletniego stan ulicy Terebelskiej na przedmiotowym odcinku był bardzo zły, natomiast ulicy Lubelskiej - zły. Istotny, ujemny wpływ na bezpieczeństwo i płynność ruchu miały również braki w infrastrukturze towarzyszącej – brak chodników, ścieżek rowerowych oraz braki w odwodnieniu i oświetleniu.

Opis projektu

Rozbudowa odcinka ul. Lubelskiej od przejazdu kolejowego do granicy miasta oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Podleśną i Grzybową. Zamierzeniem inwestora było dostosowanie ulicy Lubelskiej do wysokiego natężenia ruchu. Wybrano powszechnie stosowaną technologię (droga bitumiczna) z uwagi na łatwość znalezienia wykonawcy, niższe koszty inwestycji i zadowalająca trwałość rozwiązania. Jezdnia spełnia wymogi dla kategorii KR4, dlatego wymagała wzmocnionej podbudowy - warstwy z masy bitumicznej oraz warstwy z kruszywa łamanego. Tradycyjne skrzyżowanie zastąpione zostało rondem (rozwiązanie tanie, znacznie poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu). Rondo jest odwodnione kanałem deszczowym. Wykonanie oświetlenia w energooszczędnej technologii zapewni bezpieczeństwo i zmniejszy koszty eksploatacji.

Przebudowa odcinka ul. Terebelskiej od drogi krajowej Nr 2 do granicy miasta na długości 568mb. Objęty inwestycją odcinek ul. Terebelskiej zaprojektowano tak, aby droga uzyskała poprzeczny przekrój uliczny (rozdzielenie ruchu samochodów, rowerów i pieszych), co zdecydowało o przyjętym rozwiązaniu technicznym. Przedmiotowy odcinek zaprojektowano w kategorii KR2, w tradycyjnej technologii (bitum), gwarantującej zadowalającą trwałość przy niskiej cenie. Zaprojektowano retencyjno-rozsączający system odwodnienia ze względu na brak możliwości podłączenia się do miejskiej kanalizacji. Zaprojektowano oświetlenie w energooszczędnej technologii.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018