Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Przebudowa Alei Solidarności wraz z budową mostu i łącznika
do ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

2008.1.11 - 2012.12.31

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
OŚ PRIORYTETOWA V: TRANSPORT
Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy

Planowany koszt całkowity projektu

21 401 828,24 zł

Wielkość dofinansowania

8 026 892,32 zł

Udział własny

13 374 935,92 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta.
Projekt jest zorientowany na przełamanie jednej z głównych, istniejących barier rozwojowych miasta i regionu tj. niskiej jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych i będzie narzędziem realizacji celów określonych w RPO WL 2007-2013. Cel projektu jest zgodny z celem Osi Priorytetowej V: Transport RPO WL 2007-2013 jakim jest "poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny" oraz celu działania 5.1 Regionalny układ transportowy - "usprawnienia powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym".
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na usprawnienie systemu komunikacji w regionie lubelskim i mieście Biała Podlaska.

Uzasadnienie projektu

Istotną barierą rozwojową województwa lubelskiego i miasta Biała Podl. jest niedostateczny stan infrastruktury drogowej, który ogranicza możliwość wykorzystania istniejących potencjałów rozwojowych oraz zew. powiązań komunikacyjnych. Problem jakości powiązań komunikacyjnych szczególnie widoczny jest we wschodniej części miasta, w której zlokalizowany jest projekt będący przedmiotem niniejszego wniosku. Główną arterią komunikacyjną dla tego obszaru jest Al. Solidarności, która:

  1. Posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr 2 Świecko - Poznań - Warszawa - Terespol. Droga ta zaliczona jest do sieci dróg międzynarodowych, jako odcinek drogi E-30 - Berlin - Warszawa - Moskwa;
  2. Łączy dwie strefy funkcjonalne miasta rozdzielone rzeką Krzna;
  3. Zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszaru planowanej strefy przedsiębiorczości "Solidarności" oraz terenu dawnego lotniska wojskowego (strefa "Lotnisko"), który zgodnie z planami inwestycyjnymi przeznaczony jest m.in. jako obszar intensywnego rozwoju działalności gospodarczej (łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych w obu strefach wynosi około 148ha);
  4. Jest jedną z czterech przepraw mostowych przez rzekę Krzna na terenie Białej Podl.;
  5. Łączy drogę powiatową Biała Podl. - Piszczac z drogą krajową nr 2 umożliwiając przejazd bez konieczności wjeżdżania do centrum miasta, co jest szczególnie ważne przy intensywnym ruchu ciężarowym.

Znajdujący się w ciągu opisywanej drogi most na rzece Krzna jest w złym stanie technicznym, w związku z tym niezbędne było wprowadzenie ograniczenia nośności mostu do 10 t oraz zawężenie jezdni uniemożliwiające jednoczesne odbywanie się ruchu w dwóch kierunkach (ruch "wahadłowy"). Zakazano także wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych. Również stan nawierzchni odcinków drogowych objętych niniejszym projektem wymaga pilnej interwencji w zakresie poprawy jakości nawierzchni oraz uzupełnienia niezbędnych dla bezpieczeństwa i płynności komunikacji obiektów inżynierskich.
Planowana inwestycja jest niezwykle istotna dla rozwoju wew. powiązań komunikacyjnych miasta oraz wykorzystania zew. powiązań komunikacyjnych w skali ponadregionalnej i międzynarodowej (obecność drogi krajowej nr 2 - transeuropejski korytarz transportowy E - 30). W związku z tym należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowego projektu wpłynie pozytywnie na układ komunikacyjny miasta, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności Białej Podl. w skali regionalnej i krajowej, poprawy warunków życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa, a także będzie istotnym stymulatorem rozwoju gospodarczego całego regionu lubelskiego. Do najważniejszych efektów społ - gosp. uzyskanych w wyniku wdrożenia opisywanego przedsięwzięcia będą należały:

  1. Poprawa systemu komunikacyjnego miasta i zwiększenie jego spójności. Zauważyć należy, iż opisywany odcinek Al. Solidarności stanowi naturalne uzupełnienie miejskiego systemu komunikacyjnego, a także tworzy dogodne połączenie z ystemem dróg krajowych o znaczeniu europejskim.
  2. Zwiększenie konkurencyjności miasta w relacjach krajowych i międzynarodowych, co w przyszłości może przynieść pozytywny skutek w postaci lokalizacji na terenach inwestycyjnych, objętych zakresem niniejszego opracowania, inwestycji zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim terenów inwestycyjnych w strefie o nazwie "Solidarności" o powierzchni 74ha, do których droga zapewni bezpośredni dostęp. Planowana inwestycja stworzy najkrótsze połączenie tego obszaru z centrum miasta (w kierunku zachodnim) oraz drogą krajową nr 2 (w kierunku północnym).
  3. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych, chodników i ronda (koniec budowanego odcinka zlokalizowany będzie w rejonie skrzyżowania ul. Sidorskiej i ul. Brzegowej).
  4. Skrócenie czasu podróży oraz ograniczenie emisji spalin poprzez poprawę parametrów drogi.

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie arteria komunikacyjna w całości zlokalizowana we wschodniej części miasta Biała Podlaska. Początek drogi stanowił będzie włączenie Alei Solidarności do drogi krajowej nr 2 Świecko - Poznań - Warszawa -Terespol, a następnie przebiegała do połączenia z ulicami: Sidorską i Brzegową. Końcowym elementem drogi będzie skrzyżowanie z w/w ulicami, które zaprojektowano jako rondo o czterech wlotach. Wzdłuż drogi przebiegała będzie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m. Ponadto na odcinku od km 0+102 do km 1+785,97 wybudowany zostanie chodnik z betonowej kostki brukowej. Wybudowane również zostaną trzy pary zatok autobusowych, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa pasażerów. Droga oznaczona zostanie oznakowaniem pionowym z grupy znaków średnich oraz oznakowaniem poziomym.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018