Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Edukacji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Mariusz Stopa
tel. 83 341 69 69
e-mail: mariusz.stopa@bialapodlaska.pl
Mieczysław Najdychor
tel. 83 341 68 86
e-mail: mieczyslaw.najdychor@bialapodlaska.pl

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Gmina Miejska Biała Podlaska

Lokalizacja projektu

W szkołach podstawowych z terenu miasta Biała Podlaska:
- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Szkoła Podstawowa nr 4
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
- Szkoła Podstawowa nr 6
- Szkoła Podstawowa nr 7
- Szkoła Podstawowa nr 9
- Szkoła Podstawowa Specjalna

Termin realizacji projektu

2011.7.1 - 2012.6.30

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Planowany koszt całkowity projektu

828 343,50 zł

Wielkość dofinansowania

828 343,50 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 1684 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska do dnia 30.6.2012 r.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska aktywizujących metod nauczania;
 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Biała Podlaska;
 • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Opis projektu

W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 odbędą się m. in.:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości. Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
Jednym z elementów projektu będzie również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: tablice interaktywne, komputery, specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018