Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Dorota Dobrowolska
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: dorota.dobrowolska@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w województwie lubelskim poprzez zakup sprzętu medycznego oraz ucyfrowienie radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

kwiecień 2010 r. - grudzień 2010 r. (w chwili obecnej WSzS oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie - planowany termin jej zawarcia: czerwiec 2010 r.)

Źródło dofinansowania

EFRR

Planowany koszt całkowity projektu

4 303 640,00 PLN
wielkość dofinansowania: 3 657 057,00 PLN
udział własny: 646 583,00 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i wzrost dostępności usług medycznych oferowanych przez Szpital. Cel ten jest tożsamy z celem Działania 8.3 RPO WL.
Planowany projekt poprawi jakość usług medycznych.
Planowany projekt przyczyni się do poprawy dostępności świadczeń udzielanych w zakresie ochrony zdrowia.

Uzasadnienie projektu

Województwo lubelskie należy do najuboższych części Polski. Deficyt działań profilaktycznych, wzmagany dodatkowo niską stopą życiową mieszkańców, wysokim bezrobociem oraz nasilającymi się patologiami życia społecznego, negatywnie wpływa na stan zdrowia miejscowej ludności. Wśród chorób,które pochłaniają najwięcej ofiar śmiertelnych w województwie, szczególne zagrożenie stanowią choroby układu krążenia,które były przyczyną blisko połowy (48,6%) przypadków śmiertelnych w regionie. Należy spodziewać się dalszego pogorszenia tej sytuacji, gdyż liczba osób dotkniętych schorzeniami ze strony układu krążenia stale wzrasta. Drugą najgroźniejszą chorobą są nowotwory, które stanowiły przyczynę śmierci 5 043 osób w roku 2007. Oznacza to wzrost liczby przypadków śmiertelnych o 3,5% w stosunku do roku 2008.

Kondycja zdrowotna społeczeństwa w regionie, wskazująca na szereg zaniedbań, a także wyrażane szeroko oczekiwania społeczne, uzasadniają potrzebę stworzenia sprawnego systemu organizacyjnego służby zdrowia, umożliwiającego pacjentom uzyskanie świadczenia w możliwie najkrótszym terminie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej od lat prowadzi konsekwentną politykę, zmierzającą do zapewnienia mieszkańcom regionu odpowiedniego poziomu świadczeń medycznych, adekwatnych do obserwowanych potrzeb. Realizacja tych działań jest jednak utrudniona z uwagi na wysoki stopień zużycia sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu placówki. Dominuje zdekapitalizowany sprzęt, pracujący w oparciu o przestarzałe technologie, działający niejednokrotnie na granicy dopuszczalnych prawem norm. Ponadto, wysoka dynamika postępu technicznego w zakresie technologii medycznych, powodująca skracanie cyklu życia infrastruktury, wymusza konieczność podejmowania stosownych działań inwestycyjnych.
Największe problemy sprzętowe dotyczą sfery diagnostycznej działalności Szpitala. Obecnie funkcjonujący sprzęt cechuje się znacznym stopniem wyeksploatowania, dużą awaryjnością i małymi możliwościami technicznymi w stosunku do obecnej na rynku aparatury medycznej. Powoduje to, iż wyniki badań są często niewiarygodne i wymagają powtórzenia. Utrudnia to pracę lekarzy i powoduje, że sprawowana opieka medyczna jest niewystarczającej jakości. Konieczność powtarzania badań, a także częste przestoje w pracy urządzeń spowodowane awariami, prowadzą do wydłużania czasu oczekiwania na badanie, a także opóźnienia w wykryciu choroby i rozpoczęciu leczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, gdzie czas jest niezwykle istotny dla zdrowia i życia pacjenta. Ponadto, brak cyfrowej radiologii powoduje, iż utrudnione jest przechowywanie, przetwarzanie i obieg informacji oraz swobodny ich przepływ pomiędzy poszczególnymi jednostkami Szpitala i na zewnątrz w celach konsultacyjnych. Szpital nie ma także możliwości przeprowadzania zabiegów wszczepiania stymulatorów serca. Zabiegi te są wykonywane w SPSK nr 4 w Lublinie, dokąd są kierowani pacjenci z całego województwa. Powoduje to znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na zabieg, co wpływa negatywnie na stan zdrowia chorego.

Opis projektu

W ramach projektu, w miejsce dotychczas używanego sprzętu medycznego, zakupione zostaną następujące urządzenia, spełniające najwyższe wymagania stawiane aparaturze medycznej we współczesnej ochronie zdrowia:

 • Echokardiograf - 1 szt.;
 • Aparat EMG - 1 szt.;
 • Aparat RTG klasyczny do Działu Diagnostyki Obrazowej - 1 szt.;
 • Aparat ESWL - 1 szt.;
 • Aparat USG - 1 szt.;
 • Mammograf - 1 szt.;
 • Aparat RTG - ramię C na Oddział Kardiologiczny - 1 szt.

Zakupiony zostanie również sprzęt medyczny, który stanowić będzie wyposażenie nowo utworzonej Pracowni Wszczepiania Stymulatorów. Dzięki realizacji projektu, na Oddziale Kardiologii będą wykonywane procedury wszczepiania układów stymulujących serca jedno- i dwujamowych u pacjentów z chorobą węzła zatokowego i zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Zwiększy to dostępność tego rodzaju świadczeń dla mieszkańców regionu lubelskiego. Zakup obejmie:

 • Defibrylator z kardiowersją i funkcja mierzenia RR i saturacją - 1 szt.;
 • Lampa operacyjna sufitowa jednoogniskowa podwójna - 1 szt.;
 • Stół operacyjny elektrycznie sterowany - 1 szt.;
 • Centrala monitorująca z 8-ma monitorami.

W ramach projektu nastąpi również ucyfrowienie radiologii bialskiego Szpitala. Pozwoli to na istotne zmiany jakościowe związane z dostępnością zdjęć, umożliwi ich indeksowanie oraz szybkie wyszukiwanie. Projekt wykorzystuje nowe możliwości, jakie daje współczesna radiologia cyfrowa, związane z telemedycyną - przesyłanie na odległość obrazów diagnostycznych, zdjęć rentgenowskich, echogramów, EKG, USG, tomografii komputerowej etc., w celu konsultacji badania przez lekarzy w odległych jednostkach. Równocześnie, umożliwi spełnienie wszelkich wymagań formalnych, dotyczących ochrony danych osobowych pacjentów i autoryzacji osób korzystających z systemu, w tym ich bezpiecznego przesyłania i archiwizacji.

Projekt zakłada także dostosowanie pomieszczeń pod nowo zakupione urządzenia. Konieczność adaptacji pomieszczeń dotyczy Pracowni EMG i Działu Diagnostyki Obrazowej.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018