Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dane kontaktowe:

Marcin Kochnio
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: marcin.kochnio@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Przebudowa oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSzS w Białej Podlaskiej w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

maj 2009 - grudzień 2010

Źródło dofinansowania

POIiŚ

Planowany koszt całkowity projektu

6 555 089,09 zł
wielkość dofinansowania: 5 571 825,72 zł
udział własny: 983 263,37 zł

Cel projektu

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 jest: "Poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno - gospodarczego kraju". Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przy kompleksowej i zintegrowanej realizacji czterech celów strategicznych:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa,
  • Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych,
  • Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską i średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba realizacji inwestycji związana jest z niewystarczającym poziomem jakości świadczonych przez Szpital usług medycznych w sytuacji zagrożenia życia, a także brak poczucia pewności wśród społeczeństwa w nagłych sytuacjach.
Źródła zapotrzebowania na realizację przedstawionej w Projekcie inwestycji wynikają przede wszystkim z:

  • oczekiwań społecznych, zgłaszanych przez lokalnych mieszkańców, dotyczących poprawy jakości świadczonych usług medycznych w sytuacji zagrożenia życia,
  • konieczności poprawy jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego na terenie działania Beneficjenta,
  • konieczności zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z usług medycznych w województwie lubelskim, konieczności ograniczenia regionalnych dysproporcji w rozwoju infrastruktury zdrowotnej.

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Białej Podlaskiej do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365).

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSzS w Białej Podlaskiej.
Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest jednym z elementów większego zadania inwestycyjnego, realizowanego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przebudowy pomieszczeń w celu stworzenia punktu rejestracji pacjentów oraz przebudowy i rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej 57-65.

Projekt z uwagi na przyszłą realizację prac został podzielony na następujące etapy:

Etap I - rozbudowa budynku szpitala na poziomie niskiego i wysokiego parteru.
Dodatkowa powierzchnia zostanie przeznaczona na potrzeby:

  • zwiększenia powierzchni Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie wysokiego parteru, dostosowanie liczby łóżek OAiIT w stosunku do łóżek szpitalnych do obowiązujących przepisów,
  • zwiększenia powierzchni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na poziomie wysokiego parteru,
  • ambulatorium na poziomie niskiego parteru.

Etap II - przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na poziomie wysokiego parteru oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby punktu rejestracji pacjentów (poziom wysokiego parteru).

Etap III - przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na poziomie wysokiego parteru, zabudowa fragmentu przestrzeni pomiędzy istniejącym budynkiem a dobudowanym podjazdem dla karetek, przebudowa pomieszczeń na potrzeby Ambulatorium na poziomie niskiego parteru.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018