Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Dorota Dobrowolska
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: dorota.dobrowolska@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Poprawa jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - pracownia rezonansu magnetycznego

Termin realizacji projektu

kwiecień 2009 - listopad 2009

Źródło dofinansowania

EFRR

Planowany koszt całkowity projektu

5 782 510,09 zł
wielkość dofinansowania: 4.626 997,58 zł
udział własny: 1 155 512,51 zł

Cel projektu

Celem podstawowym projektu jest poprawa jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń udzielanych w zakresie publicznej ochrony zdrowia w regionie bialskopodlaskim poprzez organizację w Wojewódzkim Szpitalu w Białej Podlaskiej pracowni rezonansu magnetycznego.
Kolejnym celem o charakterze ogólnym jest zwiększenie zadowolenia pacjenta ze świadczonych przez szpital usług co niewątpliwie przełoży się na stan zdrowia społeczeństwa.

Celowi podstawowemu projektu mającemu charakter celu ogólnego towarzyszą także bardziej szczegółowe:

 1. Zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia, układu nerwowego oraz nowotworami oraz zwiększenie wykrywalności tychże chorób we wczesnym stadium rozwojowym.
 2. Poprawa opieki zdrowotnej nad pacjentami objętymi wyżej wymienionymi chorobami, dzięki zastosowaniu badań rezonansem magnetycznym.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika przede wszystkim z niskiego poziomu dostępności i jakości świadczonych usług medycznych w regionie bialskopodlaskim, co powoduje szereg niedogodności zarówno dla kadry medycznej, jak i pacjentów oraz negatywnie wpływa na stan zdrowia społeczności pięciu powiatów województwa lubelskiego. Powodem jest przede wszystkim brak rezonansu magnetycznego i odpowiedniej aparatury medycznej, która powinna być podstawowym wyposażeniem każdej pracowni specjalistycznej w Polsce. Aktualnie w województwie lubelskim znajdują się jedynie dwa aparaty rezonansu magnetycznego. Obydwa zlokalizowane szpitalnych ośrodkach szpitalnych w Lublinie. Stan taki powoduje, iż województwo lubelskie wypada najgorzej na obszarze Polski pod względem dostępności do badań rezonansem magnetycznym. Obecnie badania te wykonywane są w skrajnych przypadkach chorób nowotworowych, układu krążenia i układu nerwowego, co niewątpliwie przyczynia się do tego, iż coraz więcej przypadków chorób wykrywanych jest w bardzo zaawansowanym stadium rozwojowym, przez co duży odsetek przypadków nie ma szans na wyleczenie choroby. Wysokie prawdopodobieństwo zbyt późnego wykrycia choroby i powikłań wiąże się w wyższym prawdopodobieństwem śmiertelności takich pacjentów.
Obecnie WSzS ma zawartą umowę na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym z SPSK 4 w Lublinie. Pacjenci musząbyć więc dowożeni do Lublina. W ub roku z badania skorzystało tylko 19 hospoitalizowanych w WSzS pacjentów co stanowi niewielki procent realnych potrzeb.
Potrzeba realizacji projektu wynika także z faktu starzenia się społeczeństwa, które coraz częściej zapada na choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. Stan taki powodowany jest m.in. poprzez styl życia oraz niekorzystne warunki środowiskowe (np. promieniowanie poczarnobylowskie). Starzenie się społeczeństwa oraz coraz większa ilość chorób serca, chorób nowotworowych powoduje wzrost liczby zgonów.
Cele ogólne oraz cele szczegółowe projektu zgodne są z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z Wojewódzkim Planem Zdrowotnym oraz Narodowym Programem Zdrowotnym na lata 2007 - 2015. Jest też zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Województwa na lata 2007-2013. Wpisuje się także w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Narodowej Strategii Kraju.

Opis projektu

Realizacja projektu zakładała modernizację i adaptację poniżej wymienionych pomieszczeń do standardów pracowni rezonansu magnetycznego:

 • poczekalnia z rejestracją o łącznej powierzchni 18,1 m²,
 • archiwum z szatnią personelu o łącznej powierzchni 10,7 m²,
 • pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabiną o łącznej powierzchni 16,3 m²,
 • pokój opisowy o pow. 9,0 m²,
 • pracownia rezonansu magnetycznego o pow. 32,8 m²,
 • sterownia o pow. 9,3 m²,
 • pomieszczenie techniczne o pow. 16,9 m²,
 • sanitariat pacjentów o pow. 4,8 m²,
 • sanitariat personelu o pow. 4,8 m².
 • pomieszczenia techniczne w przestrzeni instalacyjnej (wentylatornie, fundamenty pod urządzenia, zasilenia energetyczne itp.) - 122 m²

Pracownia wyposażona została w specjalistyczny sprzęt, którego podstawowym i niezbędnym elementem jest tomograf rezonansu magnetycznego o parametrach zgodnych z najwyższymi aktualnymi osiągnięciami techniki, co pozwoli na bardzo dużą dokładność badań i jednocześnie da możliwość uzyskania jak największej dziennej przepustowości badań.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018