Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

Dane kontaktowe:

Marcin Kochnio
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: marcin.kochnio@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Zakup sprzętu ratującego życie oraz dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

maj 2009 - maj 2010

Źródło dofinansowania

RPO WL 2007-2013

Planowany koszt całkowity projektu

3 450 635,68 zł
wielkość dofinansowania: 2 933 040,32 zł
udział własny: 517 595,36 zł

Cel projektu

Cel główny: Poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej poprzez dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wyposażenie go w brakujący sprzęt medyczny.

Uzasadnienie projektu

Istniejący obecnie Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) znajduje się na wysokim parterze bloku 1A i 1E. Usytuowanie Oddziału zapewnia komunikację z Blokiem Operacyjnym, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Izbą Przyjęć i wszystkimi oddziałami łóżkowymi. Pomieszczenia te są wykorzystywane przez Oddział Intensywnej Terapii, natomiast stanowiska anestezjologiczne, wchodzące w skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod względem organizacyjnym, zlokalizowane są w innych częściach kompleksu budynków Szpitala: w bloku operacyjnym oraz przy salach operacyjnych: sala cięć cesarskich, sala operacyjna okulistyczna, laryngologiczna, sala porodowa i in.
Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności dostosowania szpitala do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia określa wymagania szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala. W oddziale występuje szereg odstępstw od wymagań zawartych w rozporządzeniu. Są to odstępstwa budowlane, braki aparatury i sprzętu medycznego, braki wyposażenia stanowisk intensywnej terapii, stanowisk znieczulenia.
Szpital zidentyfikował odstępstwa od przepisów zawartych w w/w rozporządzeniu i opracował program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu. Na podstawie programu opracowywane są na bieżąco szczegółowe opracowania techniczne w formie dokumentacji projektowej lub protokółów typowania robót dotyczące poszczególnych oddziałów.
Zgodnie z rozporządzeniem z 10 listopada 2006 r. termin dostosowania wszystkich pomieszczeń i urządzeń Szpitala ustalono na 31 grudnia 2012. Na dzień dzisiejszy do wymagań zawartych w rozporządzeniu dostosowano już Oddział Kardiologiczny, Oddział Urazowo-Ortopedyczny i Ośrodek Hemodializ.

Opis projektu

Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

  • opracowanie projektu koncepcyjnego dot. przebudowy i rozbudowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT), SOR i Izby Przyjęć,
  • opracowanie dokumentacji wykonawczej dot. przebudowy i rozbudowy OAiIT,
  • wyposażenie w urządzenia istniejącego aktualnie OAiIT, zawierającego 6 stanowisk intensywnej terapii,
  • wykonanie w pierwszej kolejności rozbudowy OAiIT (ze środków własnych) co umożliwi przeniesienie tam istniejących stanowisk intensywnej terapii i udostępni obecnie użytkowane pomieszczenia do realizacji robót budowlanych mających na celu ich przebudowę,
  • wykonanie przebudowy pomieszczeń OAiIT znajdujących się wewnątrz istniejącego budynku,
  • wyposażenie w urządzenia pozostałych 7 stanowisk intensywnej terapii.

W wyniku realizacji projektu dostosowany zostanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii o powierzchni 308,40 m². Zakupionych również będzie 179 szt. sprzętu medycznego, który zostanie zainstalowany w dostosowanych pomieszczeniach.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018