Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dane kontaktowe:

Dorota Dobrowolska
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: dorota.dobrowolska@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

2010 - 2011

Źródło dofinansowania

Projekt realizowany w ramach POIiŚ, Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Planowany koszt całkowity projektu

984 957,52 PLN
wielkość dofinansowania: 837 213,89 PLN
udział własny: 1 47743,63 PLN

Cel projektu

Cel ogólny projektu: obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków oraz innych stanów nagłego zagrożenia życia.
Cel bezpośredni: Zwiększenie efektywności świadczeń udzielanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Uzasadnienie projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. WSzS stanowi centrum leczniczo-diagnostyczne. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą ok. 380 tys. mieszkańców. Świadczenia zdrowotne, udzielane są w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest szpitalem drugiego stopnia referencji.
Jest jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie największą jednostką opieki zdrowotnej w północnej części województwa lubelskiego.

Główną bazę WSzS stanowi: 18 oddziałów z 643 łóżkami, Ośrodek Hemodializ z 7 stanowiskami dializacyjnymi, Zespół Poradni Specjalistycznych z 34 poradniami. Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo Leczniczy.
SOR w WSzS w Białej Podlaskiej od wielu lat stanowi ważny element w systemie ratownictwa medycznego województwa lubelskim. Odgrywa strategiczną rolę przy zabezpieczeniu medycznym drogi krajowej E30, a w przyszłości autostrady A2 na znacznej części odcinka przebiegającego przez województwo lubelskie, aż do granicy Polski z Białorusią. WSzS zabezpiecza również medycznie drogi krajowe przebiegających w pobliżu Białej Podlaskiej.
Szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii interwencyjnej. Udzielane są również świadczenia w zakresie diagnostyki tomografem komputerowym. Transport pomiędzy tymi oddziałami odbywa się bez pośrednictwa specjalistycznego transportu medycznego.

Opis projektu

Planowana inwestycja ma na celu umożliwienie transportu chorych ze szpitala drogą lotniczą przez całą dobę, a więc również w nocy. Lądowisko przeznaczone ma być dla śmigłowców działających w systemie ratownictwa medycznego i medycznego transportu międzyszpitalnego. Lądowisko będzie zlokalizowane w odległości ok. 130 m od SORu.
W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Montaż instalacji oświetlenia nawigacyjnego i przeszkodowego.
  2. Budowa drogi dojazdowej do istniejącej płyty lądowiska.
  3. Wymiana nawierzchni chodnika komunikacyjnego dla transportu chorych.
  4. Przebudowa ogrodzenia wzdłuż ul. Okopowej.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018