Projekt współfinansowany ze środków mechanizmu finansowego Europejski Obszar Gospodarczy

Dane kontaktowe:

Dorota Dobrowolska
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: dorota.dobrowolska@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Projekt poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w podregionie bialskopodlaskim szansą na zwiększenie populacji ludności na terenach nadbużańskich

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Oddział ginekologiczno-położniczy

Termin realizacji projektu

wrzesień 2008 - wrzesień 2010 (z możliwością przedłużenia do końca I kwartału 2011 r.)

Źródło dofinansowania

Mechanizm finansowy EOG

Planowany koszt całkowity projektu

2.308.593,00 zł
wielkość dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG i NMF: 1.962.304,00 zł
udział własny: 346.289,00 zł

Cel projektu

Celem niniejszego projektu będzie poprawa opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w regionie bialskopodlaskim oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki medycznej, a także jakości usług świadczonych przez WSzS w Białej Podlaskiej.

Uzasadnienie projektu

W regionie bialskim notuje się corocznie około 9 zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, co stanowi liczbę dużo większą niż wynosi średnia krajowa - 6,8. W regionie rodzi się dość dużo dzieci, jednak wiele z nich przychodzi na śiwat z wadami, które mogły być zniwelowane dzięki programowi profilaktyki ciąży. Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jedynym specjalistycznym szpitalem w regionie, do którego są przyjmowane pacjentki z zagrożonymi ciążami z całego regionu. Wszystkie cele projektu są zgodne z celami ogólnymi Mechanizmów Finansowych EOG i NMF, a także z celami priorytetu 5 Ochrona zdrowia i opieka nad dzieckiem. Dodatkowo cele projektu są tożsame z założeniami Narodowego Programu Zdrowia, Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego WL oraz Narodową strategią Rozwoju Regionalnego oraz programem restrukturyzacyjnym WSzS w Białej Podlaskiej.

Opis projektu

Projekt polega na realizacji dwóch rodzajów zadań - inwestycyjnym i nieinwestycyjnym.
W 2009 roku zakończono realizację części inwestycyjnej projektu: zmodernizowano trakt porodowy Oddziału Ginekologiczno - Położniczego WSzS w Białej Podlaskiej oraz wyposażono go w nowoczesny sprzęt medyczny. W wyniku modernizacji kompleksowo wyremontowano 14 pomieszczeń, w których wykonano, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, roboty budowlane, sanitarne oraz elektryczne. W ramach tej części zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny. Są to: aparat do znieczulenia ogólnego, stół operacyjny, stanowisko do resuscytacji noworodków, aparat kardiograf, 3 łóżka porodowe, aparat ultrasonograficzny oraz pięć lamp do sali porodowej i sali cieć cesarskich.

Część miękka projektu polega na realizacji programu profilaktyki ciąży, który służy do wczesnego wykrycia wad rozwojowych płodu oraz chorób matek powodujących powikłania okołoporodowe, a co za tym idzie do zmniejszenia ilości występujących wad i powikłań oraz liczby zgonów płodów i noworodków.
Program profilaktyki składa się z 3 etapów: w pierwszym przebadanych zostanie 1200 kobiet w okresie przedkoncepcyjnym, w drugim 600 kobiet w 10 tygodniu ciąży. Do trzeciego etapu programu zostanie zakwalifikowanych ok. 100 kobiet z grupy tzw. wysokiego ryzyka ciążowego. Będą one miały przeprowadzone w Szpitalu niezbędne badania laboratoryjne i genetyczne służące wykryciu wad rozwojowych.
W ramach działania wykazano wolne środki w kwocie 40 906 EURO. Beneficjent zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Wspomagającej oraz opinią Krajowego Punktu Kontaktowego planuje je wykorzystać w ramach zakupów dodatkowych w 2010 r. Rozpoczęto procedurę zakupu dodatkowego sprzętu medycznego: kardiomonitor z półką - 2 szt, wózki do przewożenia pacjentek w pozycji leżącej - 2 szt, łóżko porodowe - 1 szt, fotel ginekologiczny - 1 szt, stolik narzędziowy typu Mayo - 2 szt, pompa infuzyjna dwustrykawkowa ze statywem - 1 szt, aparat KTG z dwiema głowicami z wózkiem - 1 szt, aparat EKG z wózkiem - 1 szt, miniaturowy detektor tętna płodu - 2 szt.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018