Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Marcin Kochnio
Główny Specjalista WSzS w Białej Podlaskiej
e-mail: marcin.kochnio@szpitalbp.pl
tel. 83 342 83 90

Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Beneficjent

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Termin realizacji projektu

lipiec 2009 - grudzień 2011

Żródło dofinansowania

EFRR

Planowany koszt całkowity projektu

11 561 958,19 PLN
wielkość dofinansowania: 9 827 664,45 PLN
udział własny: 1 734 293,74 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i wzrost dostępności usług medycznych oferowanych przez Szpital. Cel ten jest tożsamy z celem Działania 8.3 RPO WL.

Uzasadnienie projektu

Projekt "Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia" obejmuje adaptację i dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu pod względem fachowym i sanitarnym.
Pilna potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika wprost z dwóch podstawowych przesłanek:

  1. Formalno-prawnych, tj. konieczności dostosowania jednostki ochrony zdrowia do obowiązującego ustawodawstwa.
  2. Społeczno-demograficznych regionu i Województwa Lubelskiego.

Uwarunkowania formalno-prawne bezpośrednio wynikają z obowiązku wypełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Kwestię tą reguluje Art. 9 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz wynikające z niego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać z niego względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568). W przypadku Wojewódzkiego zpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej termin wypełnienia obowiązku dostosowawczego placówki, zgodnie z art. 53 ust. 2 upływa 31.12.2012 roku.

Opis projektu

Po dokonaniu oględzin stanu tech. stwierdzono liczne braki funkcjonalności istniejących pomieszczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz spełniania norm hig-san. Problem dotyczy 11 Oddziałów, Pracowni Badań Endoskopowych, Działu Centralnej Sterylizacji oraz Kuchni i pralni. Zdiagnozowane problemy istotnie przyczyniają się do obniżenia standardu oraz dostępności usług medycznych świadczonych dla mieszkańców Lubelszczyzny przez WSzS w Białej Podl. Liczne braki infrastrukturalne obniżają funkcjonalność, estetykę, a także bezpieczeństwo pomieszczeń, przyczyniając się istotnie do obniżenia organizacji i jakości pracy personelu. Wybór rozwiązań techniczno-technologicznych podyktowany jest wytycznymi zawartymi w Rozp. Ministra Zdrowia i będzie uzależniony od rodzaju odstępstw wynikających z Rozp. Prace przygotowawcze są prowadzone zgodnie z ustawą prawo budowlane, rozp. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozp. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. W opracowaniu protokółów typowania robót uczestniczyli przedstawiciele oddziałów i komórek organizacyjnych, pracownicy Dz.Technicznego oraz służb epidemiologicznych szpitala. Rozwiązania te przedstawiono do uzgodnienia i zostały zaakceptowania przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podl. Po uzyskaniu w/w uzgodnień opracowano rozwiązania szczegółowe. Łączna powierzchnia infrastruktury objętej Programem przystosowawczym szpitala wynosi 18.794,48 m². Aktualnie (stan kwiecień 2008) do wymagań zawartych w Rozporządzeniu dostosowano tylko O/Kardiologiczny, O/Urazowo Ortopedyczny i Ośrodek Hemodializ - łącznie 2.024 m² (10,76 % powierzchni objętej Programem dostosowania). Całkowita powierzchnia infrastruktury objętej dostosowaniem w projekcie wyniesie 11.897,58 m² (63,30% powierzchni objętej Programem dostosowania). Konieczne jest wykonanie następujących prac modernizacyjnych i dostosowawczych:
W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych pomieszczeń: poszerzenia drzwi, przebudowanie części pomieszczeń na kuchenki oddziałowe, wykonanie oddzielnych ustępów dla odwiedzających, wymiana szklenia ścianek oraz okien na szkło bezpieczne oraz wyposażenie okien w okucia zabezpieczające w O/Pediatrii i Rehabilitacji Dzieci, wydzielenie pomieszczenie dla położnic i noworodka w pomieszczeniach traktu porodowego, powiększenie powierzchni pokoi łóżkowych w O/Ginekologiczno-Położniczym, przebudowanie części pomieszczeń w Pracowni Badań Endoskopowych w celu wydzielenia pokoju wyburzeniowego W zakresie norm higieczno-sanitarnych: utworzenie pokoi jednoosobowych wyposażonych we własne węzły sanitarne, wyposażenie brudowników w myjnie-dezynfektory, przebudowanie łazienki dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowanie sanitariatów, wykonanie połączenia podłóg ze ścianami w sposób bezszczelinowy ,zainstalowane baterii umywalkowych w gabinetach zabiegowych, wykonanie śluzy umywalkowo-fartuchowej przy wejściu do zespołu porodowego, wydzielenie pomieszczenia w Dziale Centralnej Sterylizacji, w zmywalni Pracowni Badań Endoskopowych zainstalowanie urządzenia do mycia transportowych dezynfekcji pojemników transportowych w sposób technologicznie powtarzalny, w Izbie Przyjęć zorganizowanie pomieszczenia do izolacji pacjenta, u którego podejrzewa się chorobę zakaźną, zakupienie środka do transportu bielizny, do transportu zwłok z zamkniętą przestrzenią ładunkową. Wykonanie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków przeznaczonych do transportu.
W wyniku realizacji projektu w 2011 r. zostanie osiągnięty wskaźniki rezultatu:
Powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia dostosowanych do przepisów prawa - 11.897,58 m².

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018