Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

"Edukacja potrzebuje specjalistów - studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania"

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

województwo lubelskie, województwo mazowieckie (powiat łosicki, powiat siedlecki), województwo podlaskie (powiat siemiatycki)

Termin realizacji projektu

1.12.2009 - 29.10.2010

Źródło dofinansowania

EFS - POKL 2007-2013

Planowany koszt całkowity projektu

906 388,77
wielkość dofinansowania: 906 388,77

Cel projektu

Celem ogólnym projektu to podniesienie jakości kształcenia w szkołach o profilu zawodowym dzięki studiom podyplomowym nowego typu, nadającym uprawnienia do nauczania, które przygotują do pracy w edukacji osoby czynne zawodowo oraz absolwentów szkól wyższych.
Dzięki realizacji projektu wykształcona zostanie kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych w branżach strategicznych z punktu widzenia regionu, którzy mają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także będą opierać się w pracy dydaktycznej na doświadczeniu zawodowym, co znacząco zwiększy wartość przekazywanych informacji.

Uzasadnienie projektu

Projekt jest odpowiedzią m.in. na następujące problemy na niska jakość kształcenia zawodowego, którego jedną z przyczyn jest niski udział specjalistów / praktyków w edukacji zawodowej; braki kadrowe w szkołach związane z odchodzeniem kadry pedagogicznej na emeryturę.

Opis projektu

W ramach studiów podyplomowych uprawnienia do nauczania zdobywa łącznie 60 os o nast. profilu wykształcenia: 1. Hotelarstwo i obsługa turystyki; 2. Ekonomia; 3. Informatyka systemy operacyjne, oprogramowanie. W ramach studiów realizowanych jest 400 godz. dydaktycznych rozłożonych na 25 zjazdów weekendowy, w tym jeden zjazd wyjazdowy, tj. zjazd edukacyjno-integracyjny, w czasie którego odbywa się trening interpersonalny oraz zajęcia z emisji głosu. Ponadto słuchacze odbywają 150-godz. praktyki w szkole. W ramach studiów uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Słuchacze z miejscowości oddalonych od Białej Podlaskiej o powyżej 50 km zapewniony mają nocleg. Studia zakończą się konferencją podsumowującą, poświęconą kwestiom kształcenia zawodowego, w której udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, w tym Wydziałów Edukacji, nauczyciele szkół, naukowcy z wiodących ośrodków badawczych w Polsce, praktycy: nauczycieli doradztwa zawodowego oraz uczestnicy i uczestniczki projektu.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018