Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

"Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich"

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

województwo lubelskie

Termin realizacji projektu

1.4.2010 - 29.2.2012

Źródło dofinansowania

EFS POKL

Planowany koszt całkowity projektu

392 345,59
wielkość dofinansowania: 392 345,59

Cel projektu

Celem głównym projektu jest identyfikacja oraz charakterystyka czynników mających wpływ na podejmowanie aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na obszarach wiejskich Lubelszczyzny, poprzez wieloaspektową analizę uwarunkowań stanowiącą płaszczyznę do generowania innowacyjnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie projektu

Problemem badawczym podjętym w projekcie jest określenie czynników społeczno - ekonomicznych wpływających na aktywność ekonomiczną osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Projekt zakłada identyfikację głównych czynników warunkujących aktywność zawodową osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Lubelszczyzny, określenie motywów podejmowania przez nie pracy, charakteru szkoleń i kursów zwiększających szansę na regionalnym rynku pracy oraz mobilność zawodową, opracowanie propozycji rozwiązań organizacyjno- legislacyjnych ułatwiających podejmowanie pracy przez osoby niepełnosprawne, charakterystykę barier utrudniających lub uniemożliwiających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018