Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Dane kontaktowe:

Renata Karwacka
Sekcja Obsługi Funduszy Europejskich i Dotacji
e-mail: r.karwacka@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00 wewn. 917

Campus Uczelni - hala sportowa z częścią dydaktyczną
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

m. Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

1.10.2010 - 30.6.2012

Żródło dofinansowania

RPO WL

Planowany koszt całkowity projektu

19 977 532,01 PLN
wielkość dofinansowania: 14 998 149,00 PLN
udział własny: 4 979 383,01 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału oraz poprawa dostępu do bazy dydaktycznej PSW.

Uzasadnienie projektu

W wyniku realizacji projektu: zostanie podwyższona jakość świadczonych usług edukacyjnych na kierunku Zdrowie Publiczne i Rolnictwo; zostanie podwyższona jakość oraz rozwinięta oferta zajęć wychowania fizycznego, treningów, dodatkowych zajęć sportowych itp., zwiększy się ilość studentów przyjmowanych na strategiczne dla rozwoju regionu kierunki Rolnictwa i Zdrowia Publicznego. Utworzenie nowej specjalności opartej na specjalistycznym zapleczu technicznym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony gospodarki opartej na wiedzy, rynku pracy oraz problemów związanych z chorobami cywilizacyjnymi; poprawie ulegnie dostępność do infrastruktury uczelni wyższych: zwiększenie powierzchni dydaktycznych.

Opis projektu

PSW podejmuje działania mające na celu inicjowanie przemian społeczno - gospodarczych Polski wschodniej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, odpowiada wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy. Permanentny rozwój innowacji następuje we wszystkich dziedzinach życia, dlatego też, aby Uczelnia, dobrze spełniała swoje funkcje również musi iść z postępem technologicznym, dostosować program i zakres kształcenia do potrzeb rynku pracy, zapewnić odpowiednie warunki kształcenia studentów. Rozwój oferty edukacyjnej PSW zależny jest w dużej mierze od inwestycji w infrastrukturę.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018