Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane kontaktowe:

Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Realizacji Projektu Szkoleniowego PL0431:
Aneta Mirończuk
tel.: 83 344 98 38
e-mail: aneta.mironczuk@bpd.mofnet.gov.pl
Izba Celna w Białej Podlaskiej
ul. Północna 19
21-500 Biała Podlaska

Dobrze wykształcony funkcjonariusz celny - nowa jakość polskiej administracji publicznej

Beneficjent

Izba Celna w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Biała Podlaska

Termin realizacji projektu

kwiecień 2009 r. - koniec 2010 r.

Źródło dofinansowania

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Planowany koszt całkowity projektu

515 210 euro
wielkość dofinansowania: 85%
udział własny: 15%

Cel projektu

Realizacja danego projektu, dzięki wsparciu finansowemu ww. Mechanizmów Finansowych, ma na celu ułatwienie tutejszej Izbie Celnej osiągnięcia celów nadrzędnych za jakie uważane są:

  • podniesienie jakości wykonywanych zadań związanych z zakresem działalności Izby Celnej w Białej Podlaskiej jako organu administracji publicznej poprzez inwestycję w rozwój potencjału ludzkiego,
  • podniesienie prestiżu Służby Celnej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zmierzające do rozwoju pokładów społecznego zaufania.

Uzasadnienie projektu

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa uzależnione jest w głównej mierze od posiadania dobrze wykształconej kadry oraz dbałości o jej permanentny rozwój. Utrzymywanie wysokiego poziomu kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych osób, jako najważniejszego ogniwa realizującego zadania jednostki organizacyjnej, jest więc jednym z głównych założeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Biorąc pod uwagę, iż realizacja przedsięwzięć w danym obszarze jest również traktowana priorytetowo przez państwa-darczyńców Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego powstała idea opracowania projektu promującego rozwój funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej, poprzez udział w różnych formach kształcenia (studia podyplomowe, kursy, szkolenia specjalistyczne) skupionych wokół precyzyjnie określonych obszarów tematycznych.

Opis projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja szeregu szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych przeznaczonych dla szerokiego kręgu funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej różnych szczebli. Tematyka kształcenia i doskonalenia kadr koncentruje się wokół zidentyfikowanych obszarów, na które należy położyć szczególny nacisk w procesie podnoszenia kwalifikacji tj.:

  1. Nowoczesnego zarządzania ukierunkowanego na stosowanie skutecznych technik menedżerskich, diagnozę predyspozycji zasobów ludzkich, jak również zarządzania kryzysowego w obliczu zaistniałych już sytuacji stwarzających zagrożenie dla płynności ruchu granicznego.
  2. Coachingu i mentoringu w kontekście uzyskania wymiernych efektów długofalowych (właściwego ukształtowania nowo zatrudnianych funkcjonariuszy oraz stworzenia profesjonalnego zaplecza trenerów wewnętrznych).
  3. Szeroko pojętych zagadnień prawnych, ekonomicznych i finansowych w związku z koniecznością bieżącego dostosowywania się do zmian zachodzących w tych dziedzinach.
  4. Szkoleń ukierunkowanych na poprawę wizerunku służby celnej, w tym kursów językowych, tak aby administracja publiczna mająca bezpośredni kontakt z petentem była postrzegana jako służba przyjazna i wiarygodna.
  5. Specjalistycznych szkoleń informatycznych zapewniających sprawne funkcjonowanie Izby Celnej na podbudowie najnowocześniejszych osiągnięć informatycznych.
  6. Specjalistycznych szkoleń z zakresu nowoczesnej metodologii badań laboratoryjnych.
  7. Specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje funkcjonariuszy przygotowanych do zwalczania przestępczości w kontekście ochrony granicy UE oraz strefy Schengen.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018