Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Dane kontaktowe:

Aneta Łuć
tel.: 83 342 87 07
e-mail: aneta.luc@awf-bp.edu.pl

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej

Beneficjent

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Lokalizacja projektu

Biała Podlaska ul. Akademicka 2

Termin realizacji projektu

2009.2.23 - 2012.6.30

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji

Planowany koszt całkowity projektu

38 862 570,57 zł
środki z budżetu państwa (5%): 1 943 128,53 zł
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 33 033 184,98 zł
wkład własny beneficjenta (10%): 3 886 257,06 zł

Cel projektu

Celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest: "Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". W projekcie "Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej", zostanie on osiągnięty poprzez cel szczegółowy "Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy".

Cel główny będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:

 1. Dostosowanie oferty ZWWF w Białej Podlaskiej do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
 2. Poprawa dostępności do zaplecza badawczo - rozwojowego w regionie.
 3. Zwiększenie dostępności do wyników badań naukowych.
 4. Podniesienie jakości infrastruktury ZWWF w Białej Podlaskiej.
 5. Wzrost potencjału badawczo - rozwojowego ZWWF (opartego na absorpcji wiedzy z innych ośrodków , w tym z zagranicy m.in. Białorusi, Ukrainy).
 6. Zwiększenie zakresu oraz ilości realizowanych badań przez pracowników naukowych ZWWF w Białej Podlaskiej.
 7. Zwiększenie wspólnych powiązań pomiędzy sferą nauki i gospodarki.
 8. Stworzenie bazy do rozwoju firm z branży medycznej, farmaceutycznej, fizjoterapeutycznej i kosmetycznej.
 9. Zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania.
 10. Zwiększenie dostępności infrastruktury badawczo - naukowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 11. Poprawa wykorzystania zasobów środowiska poprzez podejmowanie inwestycji w sposób świadomy, uwzględniając potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
 12. Podniesienie prestiżu ZWWF jako uczelni oferującej nowoczesne zaplecze badawczo- rozwojowe.
 13. Podniesienie kompetencji i umiejętności absolwentów ZWWF zwiększających ich szanse na rynku pracy.

Realizacja inwestycji "Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej" pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć problemy odczuwane przez cztery bezpośrednie grupy interesariuszy Realizacja przedmiotowej inwestycji, jaką jest "Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej" przewiduje budowę obiektu, w którym zostanie utworzonych 11 nowych profesjonalnych laboratoriów naukowych (diagnostyki biochemicznej, kinezjologii, modelowania ruchu i ergonomii, elektromiografii, nowoczesnych technologii i rehabilitacji narządu ruchu, chemii kosmetycznej, diagnostyki molekularnej, postawy ciała, psychomotoryki, analityczne oraz interdyscyplinarne centrum obliczeniowe), jak również zmodernizowanie i przeniesienie już istniejącego laboratorium fizjologii i biomechaniki. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę i urządzenia oraz sprzęt służący bezpośrednio do prowadzenia procesów badawczych. Ponadto studenci ZWWF W Białej Podlaskiej będą mieli możliwość korzystania z nowej jakości kształcenia, poprzez bezpośrednie zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami przeprowadzania badań, specjalistyczną aparaturą, czerpaniem wiedzy od wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, przekazującej wiedzę oraz uświadamiających potrzebę realizacji przedsięwzięć innowacyjnych.
Budowa infrastruktury badawczej i innowacyjnej, która będzie pracowała na rzecz gospodarki w strategicznych dziedzinach badawczych, takich jak biochemia, biomechanika, fizjologia, kinezjologia, elektromiografia, kosmetyka, diagnostyka molekularna, technologia rehabilitacji narządu ruchu, diagnostyka postaw ciała, psychomotoryka, stworzenie Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowej otwiera drogę do szerokiej współpracy na linii nauka - gospodarka. W rezultacie projekt przyczyniać się będzie do stymulowania rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionu Lubelszczyzny, jak i całej Polski Wschodniej.

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu pn. "Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej" dotyczy budowy nowoczesnego obiektu posiadającego laboratoria spełniające europejskiej normy i certyfikaty, wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny, Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowej.
Inwestycja "Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej" zrealizowana zostanie na obszarze Polski Wschodniej, w województwie lubelskim, w mieście powiatowym Biała Podlaska. Teren planowany pod inwestycje znajduje się we wschodniej części działki u zbiegu ulic Akademicka od strony północno - wschodniej i Piękna od strony południowo - wschodniej. Obiekt zostanie wybudowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1220, pomiędzy istniejącym budynkiem AWF ZWWF Biała Podlaska oraz zbiegiem ulic Akademickiej oraz Pięknej.
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej posiada nowoczesną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczno - sportową. Uczelniane obiekty sportowe umożliwiają studentom nabywanie i kształtowanie sprawności ruchowej, ale także wykorzystywane są podczas organizacji imprez sportowych. Dodatkowym atutem jest ulokowanie całej bazy dydaktyczno - sportowej w jednym kampusie.

Jednak w przypadku infrastruktury laboratoryjnej istnieje luka, która znacznie ogranicza możliwość prowadzenia skomplikowanych działań natury badawczo - rozwojowej:

 1. Uczelnia nie posiada wystarczającej liczby pomieszczeń oraz laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę i sprzęt badawczy tym samym ograniczone są możliwości przeprowadzania nowych badań, bardziej zaawansowanych i specjalistycznych, na poziomie pozwalającym zastosować wyniki tych badań przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w usługach, produkcji itp.
 2. Sprzęt laboratoryjny będący na stanie Uczelni jest wykorzystywany powszechnie na praktycznych zajęciach ze studentami, dlatego też nie może być wykorzystany do prowadzania specjalistycznych badań naukowych wymagających precyzyjnego skalibrowania aparatury badawczej.
 3. ZWWF nie dysponuje wolnymi obiektami, pomieszczeniami, które może zagospodarować, przystosować do pełnienie funkcji laboratorium, pracowni naukowej, działu informacji naukowej i popularyzacji wyników badań.

Istniejące laboratoria nie są w większości przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Brak własnego zaplecza badawczo - rozwojowego ogranicza rozwój kadry oraz potencjału naukowo - badawczego ZWWF, a także nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi z powodu:

 1. Braku możliwości poszerzenia działalności badawczo - naukowej do realizacji przedsięwzięć empirycznych. Kadra naukowa nie ma możliwości przeprowadzania badań odpowiadających zapotrzebowaniu rynku, przełożeniu swojej pracy na utylitarne działania generujące przemiany społeczno - gospodarcze, wykorzystywane w powszechnej implementacji nowych rozwiązań innowacyjnych.
 2. Ograniczenia możliwości aktywnego uczestnictwa kadry naukowej w przedsięwzięciach naukowych organizowanych na skalę krajową, jak i międzynarodową, zaprezentowania dokonań naukowych, jak również transferu wiedzy i doświadczenia z innych ośrodków naukowych i udostępnienia do zastosowania w praktyce.
 3. Zmniejszenia skuteczności zarządzania wiedzą w ZWWF, co generuje wykorzystanie doświadczenia, wiedzy, kompetencji kadry naukowej na niższym poziomie.
 4. Braku bazy oraz skutecznych narzędzi do prowadzenia działań informacyjno - popularyzatorskich wyników badań, dotychczas zrealizowanych oraz planowanych przez ZWWF. W związku z powyższym następowało będzie pogłębianie bariery w przenikaniu nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań do gospodarki.
 5. Niedostosowania działań ZWWF do ewaluującej roli innych uczelni w kierunku pionierów rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na zarządzaniu wiedzą.
 6. Ograniczonych możliwości pracowników naukowych do awansu naukowego w oparciu o potencjał badawczo - rozwojowy macierzystej Uczelni.
 7. Zmniejszenia możliwości rozwoju studentów wiążących swoją przyszłość z karierą naukowo - badawczą oraz chcących prowadzić własną działalność gospodarczą.
 8. Minimalizacji szans uczestnictwa Uczelni w grantach krajowych i międzynarodowych wynikającej z braku doświadczenia w zakresie opracowywania nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych.

Niewystarczająca pozycja ZWWF w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki spowodowana brakiem bazy badawczo - rozwojowej oraz brak ośrodka w regionie, który spełniałaby podobne funkcje, w sposób jednoznaczny wpływa na dalsze pogłębianie się marginalizacji terenów Polski Wschodniej poprzez:

 1. Ograniczenie transferu innowacyjnych rozwiązań do podmiotów gospodarczych funkcjonujących w tym regionie (ograniczenie dwuetapowe: poprzez brak bezpośredniego transferu do firm oraz pośredniego poprzez absolwentów, którzy kończą uczelnię i nie posiadają wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości, jakie daje firmie wdrażanie badań, w szczególności innowacyjnych).
 2. Niepełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie tworzenia rozwiązań przydatnych dla gospodarki oraz adoptowania rozwiązań od parterów (krajowych i zagranicznych).
 3. Niewykorzystanie potencjału naukowego ZWWF oraz instytucji i jednostek z nim współpracujących (również z zagranicy) do budowania silnej pozycji na rynku badawczym i naukowym w kraju i za granicą.
 4. Trudności we włączaniu się ZWWF w realizację międzynarodowych projektów badawczych wymagających dysponowania własną infrastrukturą.
 5. Ograniczenie konkurencyjności firm z regionu, które samodzielnie nie mają możliwości przeprowadzanie badań do wdrożenia nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
 6. Ograniczenie rozwoju rynku pracy, zatrudnienia, wpływającego na sytuację finansową mieszkańców Białej Podlaskiej oraz regionu. Zaplecze naukowe dostarczające wiedzy dla przedsiębiorstw, buduje ich konkurencyjność, generuje rozwój, a tym samym prowadzi do zwiększenia zatrudnienia w ZWWF.
 7. Zmniejszenie ilości kandydatów na studia z powodu wybrania uczelni, na których mają możliwości bezpośredniego korzystania z nowinek technologicznych i naukowych.
 8. Brak możliwości wykorzystania istniejącej kadry do podejmowania nowych inicjatyw.
 9. Ograniczenie ilości wykładowców ZWWF, z powodu wyjazdu na inne uczelnie w celu uzyskania stopnia naukowego i realizacji badań praktycznie wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze.
 10. Trudności z rekrutacją wybitnej kadry naukowej, która wybiera ośrodki o większym potencjalne naukowo - badawczym.
 11. Niewykorzystanie szansy stworzenia ośrodka badawczego dla czterech dynamicznie rozwijających się w kraju branż (medycznej, farmaceutycznej, fizjoterapeutycznej, kosmetycznej), działającego na terenie Polski Wschodniej oraz współpracującego w szczególności z podmiotami z sąsiadujących z Polską krajów.

Opis projektu

Realizacja przedmiotowej inwestycji, jaką jest "Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej" przewiduje budowę obiektu, w którym zostanie utworzonych 11 nowych profesjonalnych laboratoriów naukowych (diagnostyki biochemicznej, kinezjologii, modelowania ruchu i ergonomii, elektromiografii, nowoczesnych technologii i rehabilitacji narządu ruchu, chemii kosmetycznej, diagnostyki molekularnej, postawy ciała, psychomotoryki, analityczne oraz interdyscyplinarne centrum obliczeniowe), jak również zmodernizowanie i przeniesienie już istniejącego laboratorium fizjologii i biomechaniki. Wszystkie pomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczną aparaturę urządzenia o raz sprzęt służący bezpośrednio do prowadzenia procesów badawczych.
Ponadto, aby upowszechniać dokonania naukowe, a także uruchomić sprawny i efektywny transfer powstaną w obiekcie: Centrum Upowszechniania Wyników Badań i Obsługi Przedsiębiorców oraz Centrum Udostępniania Informacji Naukowych.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018