Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki
w regionie Biała Podlaska - Brześć

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006

Działanie 2.1
Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego

Koszt projektu

Ogólny koszt projektu: 437 592,20 zł

Dotacje EFRR: 328 194,15 zł (75%)

Galeria

Opis projektu

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 1. Spotkania studyjne w Brześciu i Białej Podlaskiej W ramach działania odbyły się dwa spotkania studyjne partnerów realizujących projekt, jedno w Białej Podlaskiej, drugie w Brześciu na Białorusi.
 2. Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki dla regionu Biała Podlaska - Brześć. Działanie polegało na przeprowadzeniu profesjonalnych, kompleksowych badań potencjału oraz uwarunkowań regionalnego i lokalnego rynku turystycznego (tzw. audyt turystyczny) oraz opracowaniu Strategii Rozwoju Turystyki w regionie Biała Podlaska - Brześć. Wykonawcą zadania była wyłoniona w trybie przetargu Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.
 3. Zakup komputera przenośnego, ekranu projekcyjnego i flipchartu W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: komputer przenośny - szt. 1, ekran projekcyjny - szt. 1, flipchart - szt.1.
 4. Organizacja szkoleń/warsztatów. W ramach zadania zorganizowano 208 godz. szkoleń języka rosyjskiego i angielskiego oraz pięć dwudniowych (5 x 12 godz.) polsko-białoruskich warsztatów tematycznych p.t.:
  1. "Różnorodność kulturowa i religijna bogactwem regionu Biała Podlaska - Brześć",
  2. "Nieodkryty Wschód - główne atrakcje turystyczne regionu Biała Podlaska - Brześć",
  3. "Możliwości rozwoju turystyki aktywnej w regionie Biała Podlaska - Brześć",
  4. "Produkt turystyczny kluczem do rozwoju turystyki w regionie Biała Podlaska - Brześć",
  5. "Ekoturystyka i turystyka dziedzictwa - zielone szlaki Greenways w regionie Biała Podlaska - Brześć"
 5. Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego, folderu promocyjnego i ulotki informacyjnej. W ramach działania opracowano i wydano przewodnik turystyczny pn.: "Biała Podlaska - Brześć. Nieodkryty Wschód" - 3 tys. egz., folder promocyjny pn. "Między Białą a Brześciem. Piękno nieutracone" - 3 tys. egz. oraz ulotkę informacyjną - 3 tys. egz. Wszystkie wymienione wyżej wydawnictwa zostały wykonane w dwóch wersjach językowych (polskiej i rosyjskiej lub polskiej i angielskiej).
 6. Opracowanie internetowego portalu turystycznego miast Biała Podlaska-Brześć. W ramach działania wykonany został profesjonalny internetowy portal turystyczny regionu Biała Podlaska i Brześć przewodnik.bialapodlaska.pl.
 7. Wizyta robocza w Brześciu. Podczas wizyty doszło do spotkania zespołu koordynującego projekt z białoruskimi partnerami, podczas którego przedyskutowano dotychczasowe działania i uzgodniono zakres prac na kolejny okres. Ponadto zebrane zostały materiały potrzebne do opracowania wydawnictw i portalu internetowego oraz wykonany został materiał zdjęciowy Brześcia i okolic.
 8. Budowa jednolitego systemu identyfikacji atrakcji turystycznych. Na najciekawszych zabytkowych obiektach Białej Podlaskiej umieszczonych zostało 20 szt. nowocześnie zaprojektowanych tablic informacyjnych w języku polskim i angielskim. W centrum miasta pojawiło się oznakowanie turystyczne (tablice z turystycznym planem miasta, strzałki kierunkowe). Ponadto, przy głównych drogach wjazdowych do miasta zainstalowane zostały cztery tzw. "witacze".
 9. Organizacja konferencji. Podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt zaprezentowano jego produkty, w tym przede wszystkim Strategię Rozwoju Turystyki w regionie Biała Podlaska - Brześć na lata 2008 - 2020.
 10. Promocja projektu. W ramach działania zamieszczono 3 ogłoszenia w gazecie regionalnej oraz wykonano 2 stojaki reklamowe i 2 banery reklamowe.
 11. Ewaluacja projektu. W ramach działania przygotowany został raport z realizacji projektu.
© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018