Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Biała Podlaska
Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
Michał Romanowski
tel. 83 341 69 76
e-mail: michal.romanowski@bialapodlaska.pl

Wzmocnienie potencjału lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju regionu bialskiego

Program PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich - Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy

Opis projektu

Kluczowym elementem projektu było przeprowadzenie szczegółowych badań lokalnego rynku pracy i opracowanie na ich podstawie długofalowego programu działań na rzecz zatrudnienia - "Strategii działań na rzecz zatrudnienia w mieście Biała Podlaska i powiecie Bialskim na lata 2005-2015". Inne działania zrealizowane w ramach projektu to m.in.:

  • przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Porozumieniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Bialskiego z zakresu pozyskiwania środków europejskich na realizację projektów mających na celu wspieranie zatrudnienia
  • opracowanie strony internetowej oraz elektronicznego biuletynu informacyjnego dla instytucji działających w obszarze rynku pracy, których zadaniem będzie sprawna wymiana informacji na temat podejmowanych lokalnie inicjatyw rynku pracy oraz dostarczanie informacji o możliwościach finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • wzmocnienie potencjału technicznego Bialskiego Centrum Informacji poprzez adaptację pomieszczeń oraz doposażenie biura w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny w celu stworzenia bazy dydaktycznej dostępnej dla wszystkich członków Porozumienia.

Koszt projektu

Ogólny koszt projektu: 26 741,39 EUR

Kwota dofinansowania: 20 040,00 EUR (74,94%)

Cel projektu

Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu wzmocnienie potencjału lokalnych instytucji świadczących usługi na rzecz bezrobotnych.

© Urząd Miasta Biała Podlaska 2006-2018